1. B Baggrund for Norddjurs Kommunes klimatilpasningsplan

Statslige krav
I de seneste år har vi oplevet flere tilfælde med usædvanlige skybrud og stormfloder, der har understreget behovet for, at vi tilpasser vores samfund til et klima, der er under forandring.

Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2013 indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at udarbejde klimatilpasningsplaner.

Klimatilpasningsplanerne skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser (risikokortlægning) og skabe overblik over og prioritere den indsats, som kommunen finder nødvendig for at tilpasse vores omgivelser til de forventede klimaændringer.

 

Afgrænsning og fokus
Med denne klimatilpasningsplan tager Norddjurs Kommune hul på de vigtige spørgsmål om, hvor, hvornår og hvordan vi tackler de øgede vandmængder i forbindelse med voldsomme nedbørs- og stormflodshændelser.

Klimatilpasningsplanen fokuserer således på håndteringen af oversvømmelser fra skybrud, stormflod og fra vandløb, der går over bredderne.

På længere sigt vil forøgede mængder af nedbør også bevirke et stigende grundvandsspejl, som vil kunne bidrage til en forøget oversvømmelsesrisiko i Norddjurs Kommune. Stigninger i grundvandsspejlet har ikke karakter af enkeltstående hændelser, men en jævnt fremadskridende proces. Udredning af faktorer og processer der påvirker grundvandsspejlet fordrer udvikling af nye værktøjer til databehandling og scenarieberegninger. Grundvandsproblematikken er derfor ikke fundet egnet til at være en del af denne klimatilpasningsplan.

Den forventede generelt stigende vandstand i havet er ligeledes en jævnt fremadskridende proces, der må også forventes at give udfordringer i nogle af kommunens kystnære områder. Udfordringer, der alene relaterer sig til denne generelle havvandsstigning er dog ikke en del af denne klimatilpasningsplan.

Klimaforandringer som direkte virkninger af vind, sol og varme er heller ikke en del af denne plan.

 

Valg af klimascenarie og tidsperspektiv
Risikokortlægningen er således foretaget for situationen, som den ser ud i dag (2012), samt for situationen, som den forventes at se ud om 100 år (2112), ifølge scenarie A1B. Fremskrivningen tager således højde for øget havvandstand, ændrede vind og nedbørsforhold mv.

Klimatilpasningsplanen tager afsæt i FN’s klimapanels scenarie A1B. Scenarie A1B er et middelscenarie, og er det scenarie som Miljøministeriet anbefaler, at kommunerne bruger ved modelberegninger af fremtidige oversvømmelser.

Ved vurderingen af risikoen for oversvømmelser, som ligger til grund for de planlagte indsatser, har Norddjurs Kommune valgt at tage udgangspunkt i risikobilledet, som det ser ud i dag, sammenholdt med risikobilledet om 100 år.

Tidshorisonten på 100 år er valgt for sikre fremtidige anlæg bedst muligt. Bygninger, infrastruktur mv. har en lang levetid som bør indgå i planlægningen. Der kan argumenteres for længere fremskrivning for visse anlæg men usikkerheden øges væsentligt ved længere fremskrivninger.

Risikokortlægningen er således foretaget for situationen, som den ser ud i dag (2012), samt for situationen, som den forventes at se ud om 100 år (2112), ifølge scenarie A1B. Fremskrivningen tager således højde for øget havvandstand, ændrede vind og nedbørsforhold mv. Du kan læse mere om kortlægningen her.