1. C Proces og samarbejder omkring klimatilpasningsplanen

Klimatilpasningsplanen godkendes som et kommuneplantillæg. Det betyder, at der fremadrettet vil blive taget højde for de udfordringer, klimaet byder os, når der skal træffes nye politiske beslutninger og vedtages planer og projekter.

En klimatilpasningsplan er dynamisk. I takt med klimaforandringernes udvikling vil vi få behov for at justere og tilpasse planen efter gældende prognoser og aktuelle forhold.

 

Politisk proces
Klimatilpasning har været på den politiske dagsorden i Norddjurs Kommune i både 2013 og 2014.

Udover en løbende orientering omkring status på udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen, har der i den politiske proces været følgende milepæle i arbejdet med klimatilpasning.

Mål for arbejdet med klimatilpasning
Som startskud til kommunens arbejde med klimatilpasning holdt Kommunalbestyrelsen i marts 2013 et temamøde om emnet. Som en del af temamødet deltog kommunens politikere i en café-debat, hvor der blev diskuteret visioner for arbejdet med klimatilpasning.

På baggrund af debatten blev der formuleret nedenstående mål for kommunens videre arbejde med klimatilpasning. Målene er efterfølgende vedtaget som en del af kommuneplan 2013.

"Det er kommunalbestyrelsens mål at udarbejde en handleplan for klimatilpasning, der imødegår konsekvenserne af de forventede klimaændringer i Norddjurs Kommune på såvel kort sigt som lang sigt.

Kendetegnende for Norddjurs Kommunes indsats i arbejdet med klimatilpasning er, at vi vil:

  • arbejde for fælles løsninger på fælles udfordringer med fokus på samspillet mellem byerne og det åbne land,
  • have mest mulig ud af de investeringer, der i de kommende år skal foretages i klimatilpasning,
  • samtænke udfordringen med at klimatilpasse Norddjurs Kommune med udviklingsperspektiver for erhvervslivet, øget bosætning og det gode liv i kommunen,
  • samarbejde med borgere, erhverv, forsyningsselskab og nabokommuner, så vi i fællesskab kan gøre en indsats for at håndtere de klimarelaterede udfordringer på nye og nyttige måder."

Studietur
Som opfølgning på temamødet var medlemmerne af de politiske udvalg for Teknik & Miljø og for Kultur & Udvikling i juni 2013 på en halv dags studietur til Århus. På turen deltog desuden bestyrelsen for forsyningsselskabet Aqua Djurs.

Formålet med dagen var at opbygge viden om forskellige aspekter af arbejdet med klimatilpasning, herunder om rammerne for samarbejdet mellem kommune og forsyningsselskab.

Debatfase
I november 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte den første offentlige debat om klimatilpasning.

Den første offentlighedsfase, som er idéfasen, løb i perioden 19. november til 4. december 2013. I forbindelse med offentlighedsfasen blev udarbejdet denne folder som debatoplæg.

Norddjurs kommune modtog i forbindelse med debatfasen 7 høringssvar fra borgere og organisationer i kommunen. Ideer fra høringssvarene er efterfølgende indgået i det videre arbejde med klimatilpasningsplanen. En oversigt over de indkomne høringssvar og kommunens håndtering af dem kan ses her.

 

Miljøvurdering af klimatilpasningsplanen
Der er gennemført screening af forslaget til klimatilpasningsplanen i forhold til bestemmelserne i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På den baggrund vurderer Norddjurs Kommune, at planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at planen ikke omfatter projekter, der er nævnt i lovens bilag 3 og 4.

Klimatilpasningsplanen er overordnet en kortlægning af de kommende klimaudfordringer, hvor de konkrete handlinger vil blive fastlagt i en senere planlægning i form af lokalplaner, spildevandsplaner mv.

Klimatilpasningsplanen skal derfor ikke miljøvurderes.

 

Samarbejder omkring klimatilpasningsplanen
Udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og forsyningsselskabet AquaDjurs as. AquaDjurs driver alle offentlige spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune samt 4 kommunale vandværker beliggende i den vestlige del af kommunen.

Klimaforandringerne sker på tværs af kommunegrænserne til Randers og Syddjurs kommuner, og nogle af de fælles udfordringer kommunerne har i forhold til planlægning og indsatser, inviterer til samarbejde.

Norddjurs Kommune har deltaget i forskellige netværk om klimatilpasning, blandt andet i Region Midtjyllands klimatilpasningsnetværk. Fremover vil det give os gode muligheder for et tæt samarbejde om fælles løsninger i håndtering af vand på tværs af kommunegrænser.

Derudover har vi indledt dialogen med en række øvrige interessenter og aktører med henblik på at kvalificere arbejdet med planen, herunder Grønt Råd og Beredskabet på Djursland.