4. A Beskrivelse af indsatser i udpegede risikoområder

Norddjurs Kommune har udpeget følgende 7 risikoområder, hvor det vurderes, at der er behov for en særlig indsats for at tilpasse området til den forventede risiko for oversvømmelse:

 1. Grenaa
 2. Allingåbro
 3. ”Gudekvarteret” i Grenaa
 4. Erhvervsområde ved Trekanten i Grenaa
 5. Boligområde syd for Bønnerup Havn
 6. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å
 7. Område omkring Auning skole og Auning Hallerne

I dette afsnit beskrives de indsatser, som kommunen vurderer bør gennemføres for hvert af de 7 områder.

En nærmere beskrivelse af hvert risikoområde findes i kapitel 3.

 

Risikoområde 1 - Grenaa
Idet risikoområde 1 er et meget komplekst område med mange og forskelligartede udfordringer, er det nødvendigt at igangsætte en række yderligere analyser og undersøgelser, før der kan træffes beslutning om nødvendige indsatser.

Norddjurs Kommune vil i 2015 tage initiativ til et projektsamarbejde mellem relevante aktører omkring udarbejdelse af en langsigtet plan for tilpasning af Grenaa mod oversvømmelse fra stormflod samt oversvømmelse fra Grenåen. Et projektsamarbejde kan bl.a. omfatte:

 • Stillingtagen til beskyttelsesniveau
 • Belysning af muligheder for at tilpasse byen fremfor at sikre ved hjælp af tekniske løsninger.
 • Undersøgelse af muligheder for at etablere en sluseløsning ved udløbet af Grenåen, som vil kunne stormflodssikre Grenaa på længere sigt.
 • Undersøgelse af muligheder for at etablere en dobbeltsluseløsning og/eller pumper, som både vil kunne sikre Grenaa mod oversvømmelse fra stormflod og fra oversvømmelse fra vandløb.
 • Undersøgelse af muligheder for at klimasikre Grenaa Havn.
 • Detaljeret kortlægning af problemer med vand fra Grenåen.
 • Undersøgelse af muligheder for evt. arealreservation til opmagasinering af vand opstrøms Grenaa, i rekreative områder eller på vejarealer, herunder muligheder for at tilbageholde vand ved midlertidigt at stoppe pumpestationer i Kolindsund.
 • Undersøgelse af potentiale for at anvende Kragsø og evt. øvrige arealer vest for Grenaa til at tilbageholde vand. (Flere lavtliggende landbrugsarealer i området oversvømmes allerede i dag periodisk ved voldsomme nedbørshændelser).
 • Undersøgelser af om kloaksystemerne kan indrettes, så regnvandsafledningen fra byen også fungerer i situationer med høj vandstand i åen.
 • Undersøgelse af muligheder for at sikre dele af Grenaa mod stormflod ved hjælp af diger eller lignende værn.

Relevante aktører kan være:

 • Norddjurs Kommune
 • Aqua Djurs
 • Grenaa Havn
 • Lystbådehavnen
 • Vejdirektoratet
 • Lodsejere
 • Kystdirektoratet

Som forberedelse til et tværgående projektsamarbejde deltager Norddjurs Kommune i 2014 i et innovationsforløb om ”Havvand på land”, hvor vi arbejder med stormflodsrelaterede udfordringer i Grenaa som case. Forløbet faciliteres af Region Midtjylland. Norddjurs Kommune deltager sammen med Aqua Djurs as og Grenaa Havn.

Risikoområdet bør desuden indgå som en del af en fremtidig indsatsplan for oversvømmelse. Beredskabet påbegynder udarbejdelse af en sådan plan i 2015.

 

Risikoområde 2 - Allingåbro
Området er en del af et større område omkring Randers Fjord, der er udpeget af staten som oversvømmelsestruet i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Norddjurs Kommune skal som led i implementeringen af direktivet i løbet af 2014 og 2015 udarbejde og vedtage en risikostyringsplan for det udpegede område. En risikostyringsplan skal indeholde foranstaltninger til at mindske de potentielle negative følger af oversvømmelse, ved forebyggelse, sikring og beredskab.

Kommunens fremtidige indsats i forhold til at håndtere risikoen for oversvømmelse i fra Randers Fjord samt oversvømmelse fra fjorden i kombination med oversvømmelse fra Alling Å vil blive håndteret som en del af arbejdet med denne risikostyringsplan. Risikostyringsplanen vil blive udarbejdet i samarbejde med Randers Kommune, der også er omfattet af udpegningen.

Norddjurs Kommune vurderer, at en udbygning (forhøjelse og forstærkning) af digerne i området omkring Allingåbro kan være en afgørende indsats i det fremtidige arbejde med at klimatilpasse området. Der vil derfor i løbet af 2014 og 2015 blive iværksat følgende indsatser:

 • Nærmere kortlægning af digerne omkring det udpegede område, herunder registrering af digernes faktiske kotemæssige højde.
 • Undersøgelse af de juridiske forhold omkring evt. fremtidige udbygninger eller ændringer af digerne.
 • Opstart af dialog med pumpelagene i området omkring Randers Fjord, herunder Allingåbro Landindvindingslag, Hejbækkens Landindvindingslag og Drammelstrup Enges Landindvindingslag, der alle afvander dele af risikoområde 2.

Norddjurs Kommune vil derudover i dialog med Randers Kommune afklare, om der skal iværksættes en analyse af mulighederne for at etablere en sluseløsning i Randers Fjord, som vil kunne stormflodssikre områderne langs fjorden på længere sigt. Denne dialog forventes i første omgang at finde sted i 2014 - 2015, i forbindelse med udarbejdelse af den fælles risikostyringsplan.

Udover at der i forbindelse med en risikostyringsplan skal tages stilling til beredskabet i området ved oversvømmelse, bør området tillige indgå som en del af beredskabets fremtidige indsatsplan for oversvømmelse i kommunen. Beredskabet påbegynder udarbejdelse af en sådan plan i 2015.

 

Risikoområde 3 – ”Gudekvarteret” i Grenaa
Området indgår i Norddjurs Kommunes spildevandsplan, og skal ifølge planen separatkloakeres efter 2022 (perspektivperioden).

Det er kommunen og Aqua Djurs’ vurdering at en separatkloakering, evt. i kombination med lokale løsninger til forsinkelse af regnvandet, vil kunne imødegå skybrudsproblemerne i området. Der skal i forbindelse med separatkloakeringen derfor foretages en nærmere vurdering af mulighederne for at klimatilpasse kloaksystemet.

I perioden frem til at området separatkloakeres kan det være relevant at undersøge bygningernes udformning nærmere, herunder sokkelkoter, kælderforhold mv. I situationer med voldsom nedbør kan det derudover være hensigtsmæssigt at iagttage, hvor der opstår problemer med opstuvning af vand.

Arbejdet med evt. lokale løsninger til forsinkelse af regnvand skal foregå i et samarbejde mellem Aqua Djurs, kommunen og evt. lodsejere.

Afhængig af problemernes omfang og type, kan det være relevant at informere de berørte borgere, f.eks. ved en målrettet kampagne om, hvordan de selv kan sikre sig mod oversvømmelse ved voldsomme nedbørshændelser.

Området bør desuden indgå som en del af beredskabets fremtidige indsatsplan for oversvømmelse. . Beredskabet påbegynder udarbejdelse af en sådan plan i 2015.

 

Risikoområde 4 – Erhvervsområde ved Trekanten i Grenaa
Der bør foretages nærmere undersøgelser af problemets omfang i området.

Med henblik på at undersøge problematikken med bortledning af regnvand nærmere, vil Norddjurs Kommune i samarbejde med Aqua Djurs i 2014-2015 foretage en nærmere undersøgelse af de afvandingsmæssige forhold omkring vandløbene Tyskergrøften og Kragsøkanalen.

I situationer med voldsom nedbør kan det derudover være hensigtsmæssigt at iagttage, hvor der opstår problemer med opstuvning af vand.

Endvidere vil kommunen foretage en vurdering af mulige grundvandsproblematikker i området.

Der skal herefter tages stilling til, om der skal iværksættes tiltag for at begrænse oversvømmelsesrisikoen. Afhængig af problemernes omfang og type, bør dette arbejde foregå i et samarbejde mellem Aqua Djurs, kommunen, lodsejere og evt. beredskabet.

Det kan i den forbindelse være relevant at undersøge følgende:

 • I hvilket omfang en reetablering af Kragsø kan medvirke til at afhjælpe dele af problemet
 • Muligheder for kunstig afvanding af (dele af) området
 • Muligheder for evt. arealreservation til opmagasinering af vand opstrøms området
 • Muligheder for forbedret afvanding gennem Tyskergrøften og Kragsøkanalen

Da der ikke er planlagt indsatser i forhold til kloaksystemet, vil en evt. ændring af kloakeringsmæssige forhold forudsætte en ændring i spildevandsplanlægningen.

Området bør desuden indgå som en del af beredskabets fremtidige indsatsplan for oversvømmelse. Beredskabet påbegynder udarbejdelse af en sådan plan i 2015.

 

Risikoområde 5 – Boligområde syd for Bønnerup Havn
Da der ikke er foretaget detaljerede undersøgelser af kloaksystemets evne til at håndtere ekstrem nedbør i området, kan der ikke på nuværende tidspunkt siges noget mere detaljeret om hvordan problemerne evt. kan afhjælpes.

Med henblik på at undersøge kloaksystemets afvandingskapacitet nærmere vil Aqua Djurs inden udgangen af 2017 udføre hydrodynamiske beregninger for området.

Der skal herefter tages stilling til, om der skal iværksættes tiltag for at begrænse oversvømmelsesrisikoen. Afhængig af problemernes omfang og type, bør dette arbejde foregå i et samarbejde mellem Aqua Djurs, kommunen, lodsejere og evt. beredskabet.

Det kan i den forbindelse være relevant at undersøge bygningernes udformning nærmere, herunder sokkelkoter, kælderforhold mv. I situationer med voldsom nedbør kan det derudover være hensigtsmæssigt at iagttage, hvor der opstår problemer med opstuvning af vand.

Det skal desuden overvejes, om området på længere sigt også bør regnvandskloakeres, eller om der kan findes alternative løsninger på afledning af regnvandet. En evt. ændring af kloakeringsmæssige forhold forudsætter en ændring i spildevandsplanen.

Området bør desuden indgå som en del af beredskabets fremtidige indsatsplan for oversvømmelse. Beredskabet påbegynder udarbejdelse af en sådan plan i 2015.

 

Risikoområde 6 - Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å
Der bør foretages nærmere undersøgelser af problemets omfang i området.

Med henblik på at undersøge sandsynligheden for oversvømmelse fra vandløbet nærmere vil Norddjurs Kommune i 2015 udføre kontrolmålinger, og verificere den højdemodel, der ligger til grund for de nuværende sandsynlighedsberegninger.

I situationer med voldsom nedbør kan det derudover være hensigtsmæssigt at iagttage, hvor der opstår problemer med opstuvning af vand.

Kommunen vil herefter tage stilling til om der skal igangsættes tiltag for at begrænse oversvømmelsesrisikoen fra vandløbet. Det kan i den forbindelse være relevant at undersøge følgende omkring vandløbet:

 • De regulativmæssige forhold i relation til mulig ændring af vandløbsvedligeholdelsen
 • De lovgivningsmæssige forhold omkring en evt. regulering af vandløbet på strækningen gennem sommerhusområdet
 • Muligheder for evt. arealreservation til opmagasinering af vand opstrøms for sommerhusområdet

Da der ikke er planlagt indsatser i forhold til kloaksystemet vil en evt. ændring af kloakeringsmæssige forhold forudsætte en ændring i spildevandsplanen.

Området bør desuden indgå som en del af beredskabets fremtidige indsatsplan for oversvømmelse. Beredskabet påbegynder udarbejdelse af en sådan plan i 2015.

 

Risikoområde 7 - Område omkring Auning skole og Auning Hallerne
Da der ikke er foretaget yderligere undersøgelser af kloaksystemets evne til at håndtere ekstrem nedbør i området, kan der ikke på nuværende tidspunkt siges noget mere detaljeret om hvordan problemerne evt. kan afhjælpes. Der bør derfor foretages nærmere undersøgelser af problemets omfang i området.

Med henblik på at undersøge kloaksystemets afvandingskapacitet nærmere vil Aqua Djurs i 2015 udføre hydrodynamiske beregninger for området.

Der skal herefter tages stilling til, om der skal iværksættes tiltag for at begrænse oversvømmelsesrisikoen. Afhængig af problemernes omfang og type bør dette arbejde foregå i et samarbejde mellem Aqua Djurs, kommunen, lodsejere og evt. beredskabet.

Det kan i den forbindelse være relevant at undersøge bygningernes udformning nærmere, herunder sokkelkoter, kælderforhold mv. I situationer med voldsom nedbør kan det derudover være hensigtsmæssigt at iagttage hvor der opstår problemer med opstuvning af vand.

Området bør desuden indgå som en del af beredskabets fremtidige indsatsplan for oversvømmelse. Beredskabet påbegynder udarbejdelse af en sådan plan i 2015.