4. B Beskrivelse af øvrige indsatser


Udover indsatsen i de 7 udpegede risikoområder vil Norddjurs Kommune gennemføre en række andre indsatser for at klimatilpasse kommunen. Disse indsatser beskrives i dette afsnit.

Områder med bymæssig bebyggelse
I forbindelse med risikoscreeningen har Norddjurs Kommune i samarbejde med Aqua Djurs lokaliseret yderligere en række områder med bymæssig bebyggelse, hvor vi vurderer, at der bør iværksættes en indsats for at nedbringe risikoen eller hvor risikoen bør undersøges nærmere.

Disse områder samt den planlagte indsats kan ses her. Der er langt overvejende tale om områder, hvor oversvømmelsesrisikoen stammer fra skybrud.

Kloakeringsforhold
Størstedelen af de lokaliserede områder ligger i mindre byer, der er fælleskloakerede eller separatkloakerede. AquaDjurs har i disse områder mulighed for at undersøge forholdene nærmere og evt. udbygge kloaksystemerne.

Af Norddjurs Kommunes spildevandsplan fremgår det, hvor der planlægges tiltag i kloakssystemerne i de kommende år. De planlagte indsatser er desuden ganske kort beskrevet her.

I ukloakerede og spildevandskloakerede områder er det som udgangspunkt lodsejerne selv, der skal finde sammen for at få oversvømmelsesrisikoen undersøgt nærmere og finde løsninger på evt. oversvømmelsesproblematikker. Her er det umiddelbart vandløbsloven, der træder i kraft. Denne er i praksis meget svær at anvende, idet den som udgangspunkt kræver enighed blandt lodsejerne. Alternativt skal der ændres i spildevandsplanen, så problemområderne fremadrettet bliver separatkloakerede, for på den måde at kunne få vandet ud af evt. problematiske lavninger. Dette bør dog overvejes meget nøje, idet de fleste områder er kloakeret inden for de sidste år.

Nyopførelse af bebyggelse
Risikoen for oversvømmelse af boliger og anden bebyggelse kan også mindskes ved at nyt byggeri opføres under hensyntagen til de forventede klimaændringer.

Norddjurs Kommune vil i områder, hvor der ifølge risikokortlægningen, er stor sandsynlighed for oversvømmelse arbejde for at skabe opmærksomhed omkring problematikken samt informere om, hvad man som lodsejer kan gøre for at klimatilpasse sit byggeri. Denne problematik er særlig udtalt i nyere udstykninger, herunder en række sommerhusområder, jf. bilag_til_kap._4 til handleplan, skematisk oversigt over indsatser.

Ændret planlægning
I områder, hvor der i dag er planlagt bebyggelse, men hvor denne endnu ikke er opført eller området ikke er fuldt udbygget, vil Norddjurs Kommune vurdere om det vil være hensigtsmæssigt at ændre planlægningen. Vi vil i den forbindelse undersøge mulighederne for at revidere (f.eks. fastsætte ny minimumskote for byggeri) eller udtage områderne i forbindelse med næste revision af kommuneplanen samt revidere eller aflyse gældende lokalplaner.

I forbindelse med risikoscreeningen har vi lokaliseret følgende områder, hvor dette gør sig gældende:

 • Allingåbro, boligområde ved Alling Å (lokalplan 99-120), er omfattet af risikoområde 2.
 • Allingåbro, Gartnergården (lokalplan 47-109), er omfattet af risikoområde 2.
 • St. Sjørup Strand, sommerhusområde (lokalplan 89-901).

 

Veje
Klasse 1 veje
Der er i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret en række mindre strækninger på følgende klasse 1 veje, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelse ved voldsomme nedbørshændelser:

 • Kastbjergvej
 • Nordkystvejen
 • Hoedvej
 • Kanalvej
 • Pindstrupvej

Norddjurs Kommune planlægger ingen særskilt indsats for at klimatilpasse de kommunale veje, men vil i forbindelse med vedligeholdelsen af de eksisterende veje tage højde for de klimarelaterede udfordringer. Der vil i den forbindelse være særlig opmærksomhed på de nævnte vejstrækninger.

Klasse 2 veje
Norddjurs Kommune planlægger ingen særskilt indsats for at klimatilpasse veje, der er klassificeret i klasse 2 eller derunder.

Dog er der i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret en enkelt strækning på en klasse 2 vej, hvor der vil være særlig opmærksomhed på risikoen for oversvømmelse. Der er tale om Energivej i Auning, hvor en opgradering af vejen i forbindelse med et evt. projekt for en omfartsvej vil kræve særligt fokus på skybrudsproblematik.

Mindre, kystnære vejstrækninger
Der er i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret 2 strækninger på mindre, meget kystnære kommunale veje, hvor sandsynligheden for oversvømmelse giver anledning til at Norddjurs Kommune i løbet af 2014 – 2015 vil undersøge muligheder for at sikre strækningerne.

Disse strækninger er:

 • Ræbækvej ved Gjerrild Klint
 • Batterivej mellem Gjerrild Klint og Sangstrup Klint

Derudover er kommunen opmærksom på en mindre vejstrækning på Anholt (nord for havnen), hvor der er risiko for borterosion. Denne problematik håndteres i forbindelse med et igangværende projekt om kystbeskyttelse. Projektet foregår i et samarbejde mellem Norddjurs Kommune, Kystdirektoratet og Anholt beboerforening.

Statsvej
Der er i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret følgende 2 mindre strækninger på statsveje, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelse:

 • Strækning på A16 i Auning
 • Strækning på A16/Ringvejen ved Grenaa Havn

Norddjurs Kommune vil i 2014 tage kontakt til Vejdirektoratet, og oplyse om resultatet af screeningen. Strækningen på A16 ved Grenaa Havn indgår desuden i det udpegede risikoområde 1.

Nye veje
Da veje er en anlægstype, der indeholder komponenter med en lang levetid, er det vigtigt på et tidligt tidspunkt i planlægningen af nye veje, at tage højde for de forventede klimaændringer og de påvirkninger de kan have på det nye vejanlæg.

Ved nye vejprojekter vil Norddjurs Kommune derfor allerede i planlægningsfasen tage højde for fremtidige oversvømmelsesproblematikker, så der kan skabes en større sikkerhed for vejenes robusthed. Det kan eksempelvis betyde ændringer i vejenes linjeføringer, der sikrer, at vejene løber gennem områder, der kan absorbere regnvandet, eller at vejen etableres i en højde, hvor stigende grundvand og risiko for oversvømmelse reduceres.

Mange af kommunens veje ligger i byområder, hvor de indgår i et samlet system af veje, kloaksystem, bygninger mv. Da en større mængde nedbør vil øge afstrømningen fra veje og dermed have konsekvenser for bl.a. kloaksystemer og rensningsanlæg, skal indsatserne for at klimatilpasse vejene i mange tilfælde ske i samarbejde med forsyningsselskabet Aqua Djurs.

 

Natur
Der er i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret nedenstående værdifulde større naturområder, hvor oversvømmelse eller mere permanente ændringer i vandstanden kan have negative påvirkninger.

Norddjurs Kommune planlægger på nuværende tidspunkt ingen særskilt indsats for at minimere risikoen for negative påvirkninger i disse naturområder, men vil tage højde for klimarelaterede udfordringer i forbindelse med naturpleje og –genopretning.

Dermed er der behov for at få vurderet de mulige klimamæssige konsekvenser og de mulige indsatser i naturområderne. Norddjurs Kommune ønsker at iværksætte nedenstående undersøgelser:

Treå og ådale ved Veggerslev Å-Villersø Bæk|
Naturtyperne består af vandløbsnære områder med enge og moser samt ådale med enge, moser og overdrev. Vandstandsstigning i vandløb medfører blandt andet, at næringsstofindholdet ændres i det vand, der skaber naturtypen, jf. afsnit 3. B, Generel beskrivelse af typer af potentielle risikoområder.

Norddjurs Kommune ønsker at foretage nærmere undersøgelser af, hvor højt vandet kommer til at stå i naturområderne, og hvilken type vand områderne påvirkes af (om de f.eks. påvirkes af grundvand eller vandløbsvand). Dette kan f.eks. gøres vha. en hydrologisk model. Modellen skal også vise, om naturområder påvirkes permanent, eller om de kun påvirkes af og til. Behovet for evt. diger ønskes også kortlagt.

Glatved
Naturtyperne består af heder, overdrev, strandoverdrev og moser. Områderne kan potentielt blive påvirket af øget vandstand ved en eventuel havstigning. Dette kan skylle nogle af de nuværende naturområder væk eller flytte naturområder fra nord til syd for udskibningsstedet, hvor der allerede i dag lægges land til. Desuden kan den øgede saltvandspåvirkning evt. ændre naturtyperne til strandenge.

Norddjurs Kommune ønsker at foretage nærmere undersøgelser af, hvor højt vandet kommer til at stå i naturområderne. Dette kan f.eks. gøres vha. en hydrologisk model. Modellen skal også vise, om naturområder påvirkes permanent, eller om de kun påvirkes af og til. Behovet for evt. diger ønskes også kortlagt.

Anholt
Naturtyperne består af heder, klitnaturtyper, moser mv. Områderne kan potentielt blive påvirket af øget vandstand ved en eventuel havstigning. Dette kan både ændre naturtyperne og kan flytte naturområder fra området omkring campingpladsen til strandområdet nordøst for Flakket, hvor der allerede i dag lægges land til.

Norddjurs Kommune ønsker at foretage nærmere undersøgelser af, hvor højt vandet kommer til at stå i naturområderne. Dette kan f.eks. gøres vha. en hydrologisk model. Modellen skal også vise, hvilke områder, der oversvømmes med saltvand, hvorledes naturtyperne evt. flyttes og om naturområder påvirkes permanent, eller om de kun påvirkes af og til. Det bør tillige vurderes i hvilket omfang den nuværende og planlagte kystsikring ved campingpladsen kan sikre naturtyperne.

Randers Fjord og vestlige del af nordkysten
Naturtypen består af strandenge, der forventes at blive påvirket af øget ferskvandspåvirkning pga. større nedbørsmængder og deraf større mængder udstrømmende ferskvand fra Gudenåsystemet. Dette kan evt. medføre lavere saltholdighed og omdanne nogle af de nuværende strandenge til andre naturtyper.

Norddjurs Kommune ønsker at foretage en nærmere undersøgelse af de forventede klimabetingede ændringer i mængden af udstrømmende ferskvand fra Gudenåsystemet samt herudfra undersøge den forventede effekt på strandengene ved Randers Fjord og nordkysten.

Løvenholm
Naturtyperne i området er opstået på tidligere udgravede højmoser, der i dag er omdannet til brunvandede søer, hængesække mv. Enkelte steder der stadig egentlige højmoser. I en levende såkaldt ”aktiv” højmose kommer vandforsyningen alene fra nedbør. En kraftig vandstandsstigning i områdets vandløb kan derfor ændre naturtypen, jf. afsnit 3. B, generel beskrivelse af typer af (potentielle) risikoområder.

Pt. er et stort højmosegenopretningsprojekt under udarbejdelse. Der bør laves en nærmere undersøgelse af områdets topografi og vandstandsforhold med henblik på at kortlægge evt. fremtidige vandstandsstigninger, så der tages højde for disse i genopretningsprojektet.

Dette arbejde søges finansieret via EU LIFE-midler samt danske statslige midler til medfinansiering af Eu-projekter.

Nielstrup
Naturtypen består af moser, søer og heder, der vurderes at være rester af højmose-flader, hvor der tidligere er gravet tørv. En vandstandsstigning vil medføre en øget vandstand i områdets lavninger. Dette vil igen føre til dannelse af søer, hvorved hede kan omdannes til sø/mose med mulighed for at der kan dannes hængesække (forstadier til højmose).

Såfremt vandstanden udelukkende ændres på baggrund øget nedbør, der opsamles i lavtliggende områder, vurderes dette ikke at være så problematisk, da hængesække og højmoser er sjældne og truede naturtyper. Effekten af øget nedbør bør dog undersøges nærmere.

 

Landbrug
Der er i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret følgende større sammenhængende landbrugsområder, hvor der er stor sandsynlighed for oversvømmelse:

 • Hollandsbjerg-Bode-Stenalt Enges Landvindingslag, Karholme Landvindingslag, Hejbækkens Landvindingslag
 • Kolindsund
 • Område ved udmunding af Hov Å og Veggerslev Å

Oversvømmelserne i disse områder skyldes primært stormflod.

Derudover er der på baggrund af supplerende hydrologiske beregninger samt på baggrund af erfaring konstateret, at der på følgende lavtliggende og vandløbsnære landbrugsarealer også er stor sandsynlighed for oversvømmelse:

 • Arealer omkring Treå
 • Arealer omkring Hevring Å
 • Arealer omkring Ørum Å
 • Arealer omkring Brøndstrup Å
 • Arealer omkring Skærvad Å
 • Arealer omkring Alling Å

Oversvømmelser på de vandløbsnære arealer skyldes primært oversvømmelse fra vandløbet efter større nedbørshændelser. Der kan dog også være tale om periodisk opstuvning fra havet.

Stormflod

I forhold til stormflod er det de store inddigede områder i de offentlige pumpelag som stå over for de største udfordringer. Ved Randers Fjord drejer det sig om pumpelagene Hollandsbjerg-Bode-Stenalt Enges Landvindingslag, Karholme Landvindingslag og Hejbækkens Landvindingslag. Derudover drejer det sig om Kolindsund.

Udfordringen ligger i digernes evne til at beskytte de inddigede arealer ved stormflod evt. kombineret med høj vandstand i vandløb. De koter der fremgår af vedtægterne for pumpelagene vil sikre mod de højvandshændelser som forventes i den nuværende situation. Indsatsen på kort sigt er derfor at sikre at digerne lever op til vedtægterne og at de generelt er i god stand.

Norddjurs Kommune vil bistå digelagene med at opmåle digerne. Vi forventer at opstart dialog med digelagene omkring Randers Fjord i 2014 samt gennemføre opmåling i 2014 og 2015.

På lang sigt forventes en generel havvandsstigning, som vil medføre behov for indsatser for alle digelag for at kunne imødegå den stigende vandstand. Derfor bør forskellige muligheder for klimatilpasning undersøges. For at sikre, at der investeres i de rigtige tiltag bør arbejdet påbegyndes tidligt selv om de største udfordringer ligger lagt fremme i tiden. Det indledende arbejde med at beskrive og undersøge scenarier for de inddigede arealer forventes gennemført i 2015- 2017.

For Kolindsund bør undersøgelser af muligheder for at klimatilpasse de inddigede områder foregå i sammenhæng med indsatser i forhold til det udpegede risikoområde 1 (Grenaa), herunder kortlægning af problemer med vand fra Grenåen, undersøgelse af muligheder for evt. arealreservation til opmagasinering af vand opstrøms Grenaa mv.

For de øvrige kystnære områder planlægges ingen indsats i forhold til klimasikring mod stormflod.

Idet dyrkning i nogle områder, herunder området ved udmunding af Hov Å og Veggerslev Å, formodetlig ikke kan opretholdes ved naturlig afvanding, kan det overvejes om området fortsat skal være udpeget som særligt værdifuld landbrugsjord.

Skybryd
Der er mange områder hvor der vil stå vand på marker i forbindelse med skybrud. Norddjurs Kommune har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til større værdifulde landbrugsområder som oversvømmes.

I forhold til skybrud er der er ikke planlagt nogen indsats for landbrugsarealer. Set i lyset af de forventede voldsommere skybrud i fremtiden og en øget risiko for negativ påvirkning af miljøet ved øget erosion mv. vil vi dog fremover have øget fokus på området.

Vandløb og vandløbsnære arealer
Norddjurs Kommune har i 2013 udarbejdet en analyse af klimaforandringens betydning for afvandingstilstanden og oversvømmelsesrisiko for 4 vandløb og mulige virkemidler til klimatilpasning af vandløbene.

Formålet med undersøgelsen har været at få belyst hvordan de forventede fremtidige afstrømningsforhold vil påvirke afvandingstilstanden omkring vandløb ved fortsat forvaltning efter de nuværende regulativer og vedligeholdelsesforeskrifter. Det har videre været målet at få undersøgt, hvilke forvaltningsmæssige og fysiske tilpasninger af vandløbene, der er nødvendige at gennemføre for at opretholde uændret vandføringsevne i forbindelse med de klimabetingede øgninger af afstrømningen og ændringer af afstrømningsmønsteret.

De 4 undersøgte vandløb er Treå, Hevring Å, Ørum Å og Brøndstrup Å.

Resultatet af analysen af de 4 vandløb kan ses på Norddjurs Kommunes hjemmeside.

For Alling Å er der på strækningen mellem Vester Alling og Øster Alling gennemført en forundersøgelse for etablering af et kvælstofreducerende vådengprojekt. Som et led i dette projekt vil der kunne ske en tilbageholdelse/forsinkelse af vand fra Alling Å som muligvis kan bidrage til klimasikring af Allingåbro.

I forbindelse med Norddjurs Kommunes revision af vandløbs regulativerne vil der blive foretaget en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at ændre vedligeholdelsesforeskrifterne for de enkelte vandløb i forhold til klimasikring af vandløbene.

En vurdering af en eventuel yderligere indsats til klimasikring af vandløbene i Norddjurs Kommune vil løbene blive foretaget for de enkelte vandløb.

 

Hotspots
Pumpestationer
Der er i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret følgende 3 pumpestationer, hvor der er stor sandsynlighed for oversvømmelse:

 • Pumpestation ved Grenaa Havn
 • Pumpestation ved Århusvejen, Grenaa
 • Pumpestation ved Rougsøvej 31, Allingåbro

Aqua Djurs undersøger i 2014 problematikken omkring pumpestationerne nærmere, og hæver om nødvendigt kritiske komponenter/elinstallationer.

Pumpestationen ved Grenaa Havn indgår desuden i det udpegede risikoområde 1.

Transformatorstationer
Der er i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret en række transformatorstationer, hvor der er stor sandsynlighed for oversvømmelse. Stationerne ligger på følgende lokaliteter og ejes af de anførte energiselskaber:

 • 5 stationer i den vestlige del af Grenaa (NRGi)
 • 5 stationer i et område syd og vest for Allingåbro (EnergiMidt)
 • 1 station ved Trudvang vest for Fannerup (NRGi)

Norddjurs Kommune vil i 2014 tage kontakt til energiselskaberne og oplyse om resultatet af screeningen.

Vandværk
Der er i forbindelse med risikoscreeningen lokaliseret et vandværk med tilhørende drikkevandsboringer, hvor der er stor sandsynlighed for oversvømmelse:

 • Dolmer Vandværk vest for Grenaa.

Norddjurs Kommune har på baggrund af screeningsresultatet taget kontakt til vandværket, og er i dialog om mulige indsatser med henblik på at klimatilpasse vandværk og boringer.

 

Beredskabsplanlægning – udarbejdelse af indsatsplan for oversvømmelse
Det vil aldrig være muligt eller samfundsøkonomisk fornuftigt at sikre Norddjurs Kommune fuldstændigt mod oversvømmelser. Der er derfor behov for et beredskab, der kan håndtere oversvømmelser i områder, som ikke er klimasikrede, eller hvor forebyggende tiltag ikke er tilstrækkelige.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at beredskabet i kommunen kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer, herunder voldsomme oversvømmelser.

For at skabe klarhed over hvad der skal ske, og hvem, der skal handle før, under og efter en oversvømmelse vil Norddjurs Kommune i løbet 2015 påbegynde arbejdet med at lave en indsatsplan for oversvømmelse. Arbejdet skal forankres i kommunens beredskab ”Brand og Redning Djursland”.

 

Udarbejdelse af procedure for indarbejdelse i kommunens administrative arbejde
Planer og projekter - Screening
I screeningskemaet for miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan og lokalplaner skal der indarbejdes et punkt om klimatilpasning, der skal sikre byggeri og anlæg imod oversvømmelser. Punktet skal vurderes med udgangspunkt i sandsynlighedskortlægningen.

Screeningen og eventuelle miljøvurderinger skal hermed sikre at kommende planlægning og projektering tager højde for langsigtede klimaændringer.

Byggesagsbehandling – Screening og information Screening for klimapåvirkninger skal indarbejdes som en del af byggesagsbehandlernes konfliktsøgning ved behandling af byggesager.

Der skal udarbejdes et afsnit til folderen ”Før du bygger”, som udleveres til borgerne i forbindelse med byggesagsbehandling. I folderen skal kort beskrives de muligheder der er for, inden projekteringen af nyt byggeri påbegyndes, at undersøge det valgte byggefelt for potentielle klimapåvirkninger. Muligheden for at undersøge påvirkningen ved hjælp sandsynlighedskortlægningen beskrives.

Kvalificering af eksisterende viden om oversvømmelsesrisiko
Lokaliseringen af de potentielle risikoområder er i denne klimatilpasningsplan sket med udgangspunkt i risikokortlægningen. For at sikre, at den eksisterende viden om potentielle risikoområder i kommunen opdateres og kvalificeres, vil Norddjurs Kommune arbejde for at supplerende oplysninger om oplevede oversvømmelsesproblematikker opsamles løbende og indgår i kommunens videre arbejde med klimatilpasning.

Vi vil derfor i løbet af 2015 udarbejde procedurer for, hvordan vi opsamler og anvender sådanne oplysninger fremadrettet. Oplysninger om oplevede oversvømmelser mv. kan komme fra såvel interne som eksterne aktører.

 

Klimatilpasning af kommunale ejendomme
Norddjurs Kommune er ejer af en række arealer og bygninger.

Som grundejer kan kommunen blive erstatningspligtig, såfremt der strømmer overfladevand fra kommunale arealer til andre arealer og forvolder skade. Vi vil derfor foretage en screening af de kommunale arealer for at undersøge om der er områder, hvor der risiko for at dette. Der skal herefter tages stilling til om der skal iværksættes tiltag for at begrænse en evt. oversvømmelsesrisiko. Screeningen foretages med udgangspunkt i risikokortlægningen og forventes påbegyndt i 2014. I forhold til de kommunale bygninger vil vi foretage en screening og registrering af de bygninger, der kan være i risiko for oversvømmelse. Screeningen foretages med udgangspunkt i risikokortlægningen, evt. suppleret med gennemgang af bygningernes udformning, placering af inventar, elektronik (f.eks. serverrum) mv. og forventes påbegyndt i 2014.

Der skal herefter tages stilling til om der skal iværksættes tiltag for at klimasikre bygningerne. Evt. tiltag for at klimatilpasse kommunale bygninger bør indgå i forbindelse med planlægning af fremtidige renoveringsarbejder. Evt. tiltag forventes i perioden fra 2016 og fremefter.

 

Informationsindsats
Norddjurs Kommune vil iværksætte en informationsindsats overfor borgere og virksomheder med henblik på at oplyse om, hvad man som grundejer selv kan gøre for at sikre sig mod oversvømmelser samt om fordelingen af ansvar i forbindelse med oversvømmelse.

Vi vil når klimatilpasningsplanen er vedtaget udarbejde en plan for den eksterne kommunikationsindsats. Informationen forventes primært at skulle ske via hjemmeside eller andre elektroniske medier. Der kan dog også blive tale om mere målrettet information i form af borgermøder i særligt udsatte områder, hustandsomdelte pjecer mv.

 

Facilitering og understøttelse af private initiativer
Norddjurs Kommune vil undersøge muligheder for, hvordan vi som myndighed kan understøtte private initiativer inden for klimatilpasning blandt kommunens borgere, organisationer og virksomheder.

Et eksempel på dette kan være at undersøge muligheder for at kommunen kan facilitere opstart af lokale laug, der arbejder med at holde afløbsriste fri og derved sikre at overflade vand lettere kan løbe i afløbene under skybrud.

 

Kvalificering af viden om stigninger i grundvandsspejl
Stigende grundvandsspejl vil på længere sigt kunne bidrage til en forøget oversvømmelsesrisiko i Norddjurs Kommune.

For at få et bedre grundlag for at inddrage lokale ændringer i grundvandsspejlet i det fremtidige arbejde med klimatilpasning, ønsker Norddjurs Kommune, at der etableres et antal målestationer i relevante områder, hvor udvikling i grundvandsspejlet observeres, således at der gennem tidsserier kan erkendes ændringer og/eller stigninger i dette. Herved bliver der et forbedret grundlag for at vurdere konsekvens og hyppighed af klimahændelser i øvrigt i det videre arbejde.

Der bør også etableres måling af afstrømningen i relevante vandløb således at den stigende afstrømning som følge af øget nettonedbør og stigende grundvandsspejl kan erkendes og inddrages i arbejdet med klimatilpasning. I øjeblikket er der kun afstrømningsmålinger af relevans i Grenåen og Alling Å.