0. A Læsevejledning

I det følgende gives en kort introduktion til indholdet i de forskellige dele af klimatilpasningsplanen.

I afsnittet "Baggrund" finder du en beskrivelse af baggrund og forudsætninger for Norddjurs Kommunes arbejde med klimatilpasning. Du kan desuden læse om, hvordan vi har grebet arbejdet an i forhold til proces og samarbejder samt om miljøvurdering af planen.

I afsnittet "Risikokortlægning" kan du læse om, hvordan vi har arbejdet med at kortlægge risikoen for oversvømmelser i hele kommunen. Under fanen "Kort" kan du se selve risikokortlægningen. Kortlægningen er interaktiv, hvilket betyder at du bl.a. kan søge og zoome i kortet. For at gøre det nemmere at forstå hvad kortlægningen viser og hvordan den kan bruges, har vi desuden udarbejdet denne manual til kortlægningen.

I afsnittet "Risikoområder" kan du læse om, hvordan vi på baggrund af risikokortlægningen har screenet hele kommunen for potentielle risikoområder, og hvordan vi efterfølgende har udpeget 7 områder, hvor vi vurderer, at der er et særligt behov for at iværksætte konkrete indsatser. Placeringen af de 7 risikoområder kan også ses i kortlægningen under fanen "Kort". I bilaget "Skematisk oversigt over potentielle risikoområder" kan du se en liste, over alle de områder vi har kigget på i forbindelse med, at vi har screenet hele kommunen for risikoområder.

I afsnittet "Indsatser" beskrives de aktiviteter som vi vil iværksætte inden for vores arbejde med klimatilpasning. Du kan både læse om hvilke initiativer, vi vil tage inden for hvert af de 7 udpegede risikoområder samt om hvilke andre initiativer, vi planlægger, herunder tværgående indsatser. En samlet oversigt over de planlagte indsatser kan ses her.