2. A Risikokortlægning

Norddjurs Kommune har i fællesskab med forsyningsselskabet Aqua Djurs fået udarbejdet en risikokortlægning, der dækker hele kommunen. Risikokortlægningen kan ses her.

Risikokortlægningen er et screeningsværktøj, som i klimatilpasningsplanen danner baggrund for udpegningen af en række risikoområder. Risikoområderne er områder i kommunen, hvor risikoen for oversvømmelse bør undersøges nærmere, og hvor der kan være behov for at iværksætte tiltag, der formindsker risikoen for skade ved oversvømmelse. De udpegede risikoområder fremgår af klimatilpasningsplanens afsnit om risikoområder.

Udover at fungere som screeningsværktøj skal dele af risikokortlægningen fungere som et værktøj i kommunens fremtidige planlægning. Særligt oversvømmelseskortene er her vigtige, idet disse gør opmærksom på potentielle problemer, som der bør tages højde for. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at udlægge nye områder til bebyggelse i områder med kendte oversvømmelsesproblemer, med mindre områderne kan indrettes på en klimatilpasset måde.

Risikokortlægningen viser, hvilke områder, der er i risiko for at blive oversvømmet ved hhv. stormflod (havvand), skybrud (nedbør) eller fra vandløb. Dette er beregnet ud fra hændelser, som kan forventes, at ske med 20, 50 og 100 års mellemrum.

Risikokortlægningen består af 3 dele, der kort beskrives herunder.

 

Oversvømmelseskort/sandsynlighedskort
Oversvømmelseskortene viser den samlede sandsynlighed for oversvømmelse fra både nedbør (skybrud), havvand (stormflod) og vandløb. Sandsynligheden er beregnet i felter på 100 x 100 meter, også kaldet grid.

Oversvømmelseskortene er udarbejdet på baggrund af de tre temaer ”nedbør”, ”havvand” og ”vandløb”, som viser potentielle oversvømmede områder ved hhv. skybrud, stormflod og oversvømmelse fra vandløb. For hver af de tre typer oversvømmelse er der beregnet tre hændelser nu og tre tilsvarende hændelser om 100 år, som medtager de forventede klimaforandringer.

 

Værdikort
Overordnet viser værdikortet de skadesomkostninger, der vil være ved en oversvømmelse.

De fleste værdier er opgjort som en skadespris pr. m2 og den samlede skadesomkostning i et felt er beregnet, som antallet af m2 gange prisen pr. m2. Værdier såsom tekniske installationer, vandværker, bygninger, fortidsminder osv., som har særlig samfundsmæssig værdi, eller hvor oversvømmelse vil medføre store omkostninger, er sat til en fast høj pris for at sikre, at de kommer til at fremgå af risikokortet.

 

Risikokort
Risikokortet viser de potentielle ”årlige omkostninger” som følge af oversvømmelse.

For hvert felt er sandsynligheden for oversvømmelse ganget med skadesomkostningerne ved en oversvømmelse.

Et eksempel: For et felt med en værdi fra værdikortet på 1.000.000 kr. pr. hektar og en sandsynlighed fra oversvømmelseskortet på 0,001 (en oversvømmelse pr. 1000 år) vil få en årlig skadesomkostning på 1000 kr. Et felt kan således godt have en høj værdi i værdikortlægningen, men en lav værdi i risikokortlægningen, hvis sandsynligheden for oversvømmelse er lille.

 

Yderligere oplysninger om kortlægningen
Yderligere oplysninger om kortlægningen, herunder forudsætninger og usikkerheder, kan findes i "Manual_til_risikokortlægning i Norddjurs Kommune".