2. B Supplerende kortlægning i udvalgte områder

Oversvømmelseskortlægning i kloakerede områder
I områder med kloaksystemer vil den udarbejdede risikokortlægning ikke altid være tilstrækkelig til at få overblik over om der er områder, som kan være udsat for oversvømmelser ved kraftig nedbør. For områder med regnvandsførende kloakledninger kan det derfor være nødvendigt at gennemføre yderligere kortlægning med henblik på at fastlægge kloaksystemets evne til at håndtere de øgede vandmængder.

Norddjurs Kommune og Aqua Djurs har derfor besluttet, at der for udvalgte fælles- og separatkloakerede områder skal foretages nærmere undersøgelser af, hvor der kan ske oversvømmelser som følge af overbelastning af kloaksystemet, og hvor der kan ske oversvømmelse, fordi vandet ikke kan komme hurtigt nok væk.

 

Oversvømmelseskortlægning i Grenaa
På baggrund af risikokortlægningen har Norddjurs Kommune og Aqua Djurs besluttet, at der som første prioritet skulle udarbejdes en detaljeret kortlægning af Grenaa by.

Aqua Djurs har derfor efter anmodning fra kommunen fået udarbejdet et sådant oversvømmelseskort, efter bestemmelserne i bekendtgørelse 1222 af 14.12.2012 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Dette oversvømmelseskort er baseret på nærmere hydrodynamiske analyser på baggrund af en hydraulisk model.

En gennemgang af denne kortlægning kan ses i den tekniske rapport, der er udarbejdet i den forbindelse.

Overordnet set ændrede den detaljerede oversvømmelseskortlægning ikke i væsentlig grad det risikobillede for Grenaa by, som allerede fremgik af den risikokortlægning, der dækker hele kommunen.

 

Oversvømmelseskortlægning i øvrige kloakerede områder
Norddjurs Kommune og Aqua Djurs har i forbindelse med arbejdet med klimatilpasningsplanen besluttet, at der for øvrige fælles- og separatkloakerede områder bør udarbejdes mere detaljerede oversvømmelseskort løbende og efter behov.

Som udgangspunkt vil kortlægning, beregning eller vurderinger blive foretaget, når kloakker skal nyanlægges eller renoveres, med mindre andre forhold gør det aktuelt at fremskynde en sådan videre kortlægning.

Norddjurs Kommune fastsætter behovet for at få lavet videre undersøgelser, mens metoden hvorpå undersøgelsen eller kortlægningen gennemføres på, bliver aftalt nærmere imellem kommunen og Aqua Djurs.

Aqua Djurs har i forbindelse med et separeringsprojekt i Glesborg i 2013 udarbejdet et detaljeret oversvømmelseskort baseret på nærmere hydrodynamiske analyser. Tilsvarende oversvømmelseskort er i 2014 i gang med at blive udarbejdet i forbindelse med et separeringsprojekt i Ørsted.

Den detaljerede oversvømmelseskortlægning af Grenaa by resulterede ikke i væsentlig ny viden om oversvømmelsesproblematikkerne i forhold til den generelle risikokortlægning. På baggrund af denne erfaring, finder kommunen og Aqua Djurs, at der i forbindelse med valg af metode til kommende undersøgelser bør foretages en nærmere vurdering af hvilken metode, der er mest hensigtsmæssigt i den konkrete situation.

Spildevandsplanen udgør grundlaget for drift og udvikling af spildevandsforsyningen i Norddjurs Kommune i perioden 2014-2022. Planen udgør således Norddjurs Kommunes administrationsgrundlag på spildevandsområdet, og er kommunens redskab til at håndtere afledning af regn- og spildevand frem til og med 2022. Af spildevandsplanen fremgår bl.a., hvilke områder der planlægges kloakeret, og hvilke områder der i henhold til planen skal separatkloakeres i de kommende år.

 

Risikokortlægning i forbindelse med oversvømmelsesdirektivet
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har i forbindelse med implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv udpeget Randers Fjord som et af 10 risikoområder i Danmark, hvor der er potentiel risiko for større oversvømmelser.

Kystdirektoratet har efterfølgende foretaget en detaljeret kortlægning af oversvømmelsesrisikoen i hver af de 10 områder. I området "Randers Fjord" er der tale om risiko for oversvømmelse fra havet kombineret med risiko fra vandløb.

Kortlægningen kan ses på Miljøministeriets hjemmeside.

De kommuner, der er omfattet af oversvømmelsesdirektivet, skal i årene 2014 og 2015 udarbejde såkaldte risikostyringsplaner, som skal beskrive, hvordan kommunerne vil håndtere oversvømmelse i de udpegede områder.

Norddjurs Kommune skal således, i samarbejde med Randers Kommune, udarbejde en risikostyringsplan for Randers Fjordområdet.

Yderligere information om oversvømmelsesdirektivet kan findes på Kystdirektoratets hjemmeside.