2. C Grundvandskort

Naturstyrelsen har udarbejdet grundvandskort, som kommunerne kan anvende i forbindelse med klimatilpasningsindsatsen. Kortet kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Grundvandskortet kan anvendes som et groft screeningsværktøj til at belyse ændringer i dybden til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling.

Kortene er udarbejdet med baggrund i Danmarksmodellen, som er en landsdækkende grundvands/overfladevandsmodel, udarbejdet og drevet af GEUS. Til beregningerne er anvendt resultater fra det såkaldte ENSMEBLES projekt. Dette projekt indeholder resultater fra tidsafhængige modelsimuleringer for A1B klimascenariet for perioden 2012-2050. Modellen er opstillet i 500 x 500 meter celler i 10 beregningslag, altså en forholdsvis grov opløsning.

Norddjurs Kommune vurderer at grundvandskortene i den aktuelle udformning ikke er egnede til indarbejdelse i risikovurderingen, idet der er for stor forskel på størrelsen af beregningsceller og detaljeringsgrad i modellerne, ligesom ændringerne i grundvandsspejl kun er fremskrevet til år 2050.

Grundvandsmodeller beskriver heller ikke konsekvenser af enkelte nedbørs- afstrømnings- eller stormflodshændelser, men kan derimod belyse langtidsændringer eller udviklinger i grundvandsspejlet, som kan få betydning for hyppigheden og konsekvensen af de hændelser der beskrives i risikovurderingen.

Det fremgår af grundvandskortene at det ”nuværende grundvandsspejl” en del steder i Norddjurs Kommune ligger ganske tæt på terræn. Ved fremskrivning af et ”vådt klimascenarie” til år 2050 fremgår det af kortene at der vil være mere vand tilstede i det øvre grundvandsmagasin.

Alt andet lige vil en øget vandmængde i det øvre grundvandsmagasin give anledning til en større afstrømning i vandløbene, og dermed, at medianminimumsafstrømningen vil stige. De udførte modelberegninger indregner ikke effekten af det stigende havvandspejl, som betyder at udløbskoten for de fleste vandløb ændrer sig i positiv retning. Dette vil sandsynligvis give anledning til tilbagestuvning af vand i vandløbene og ud i det øverste grundvandsmagasin med en yderligere grundvandsstigning til følge.

Norddjurs Kommune har ikke i denne første klimatilpasningsplan medtaget ændringer i grundvandsspejlet i risikobilledet, men agter at inddrage disse oplysninger lokalt, når de enkelte klimatilpasningsindsatser skal planlægges og gennemføres. Med henblik på at kvalificere grundlaget for at inddrage lokale ændringer i grundvandsspejlet i det fremtidige arbejde med klimatilpasning, er det vigtigt at der etableres en registrering af det øverste grundvandsspejl i form af pejletidsserier i udvalgte boringer, samt tidsserier for afstrømningen i de relevante vandløb.