3. A Udpegning af risikoområder

Norddjurs kommune har i forbindelse med arbejdet med klimatilpasningsplanen lokaliseret en lang række potentielle risikoområder. Lokaliseringen af områderne er foretaget på baggrund af risikokortlægningen samt øvrige relevante og tilgængelige oplysninger om oplevede og forventede oversvømmelsesproblematikker.

En samlet oversigt over disse potentielle risikoområder kan ses her. De forskellige områdetyper beskrives nærmere i afsnit 3.B

Da det ikke er muligt for kommunen at arbejde med klimatilpasningstiltag i alle disse områder samtidig, er der foretaget en prioritering af områderne. Dette har resulteret i en udpegning af i alt 7 områder, der udpeges som risikoområder i tillæg til Kommuneplan 2013.

Risikoområderne er:

 1. Grenaa
 2. Allingåbro
 3. ”Gudekvarteret” i Grenaa
 4. Erhvervsområde ved Trekanten i Grenaa
 5. Boligområde syd for Bønnerup Havn
 6. Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å
 7. Område omkring Auning skole og Auning Hallerne

Metoderne til at lokalisere potentielle risikoområder samt til at udpege de 7 risikoområder beskrives i det følgende.

Screening på baggrund af risikokort
Størstedelen af de potentielle risikoområder er lokaliseret ud fra en systematisk screening af kommunen på baggrund af den udførte risikokortlægning.

Screeningen er foretaget med udgangspunkt i 5 forskellige temaer, jf. nedenstående skema. Inden for hvert tema er lokaliseret de 5-10 områder, hvor risikoen for oversvømmelse er størst.

Valget af temaer tager udgangspunkt i grundlaget for værdikortlægningen.

Metoden er valgt for at sikre, at der ikke ensidigt fokuseres på byområderne, hvor risikoen generelt er størst, idet værditabet pr. arealenhed generelt er stort. Vi inddrager således også andre aspekter end oversvømmelse af bebyggede arealer i arbejdet med klimatilpasning.

Screeningen er som udgangspunkt foretaget på grundlag af kortlægningen af den eksisterende oversvømmelsesrisiko (2012). For områder, hvor der identificeres en risiko, er endvidere foretaget en vurdering af omfanget af risikoen om 100 år (2112).

Tema

Bemærkninger

Bebyggelse og kulturarv

Screeningen er foretaget for bebyggede områder i hele Norddjurs Kommune. Der er desuden foretaget en vurdering af det fremtidige risikobillede for disse områder.

Veje

Screeningen er foretaget for kommunens overordnede vejnet (klasse 1 veje).

Der er for alle strækninger screenet for områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved en 100 års nedbørshændelser i dag. Der er desuden foretaget en vurdering af det fremtidige risikobillede for disse områder. 

Derudover er der for udvalgte kystnære strækninger set på oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års stormflodshændelse.

Natur

Screeningen er foretaget for større sammenhængende naturområder, der i kommunens Naturkvalitetsplan har en høj målsætning (A- og B-). Der er desuden set på områder, hvor kommunen har kendskab til at der findes meget værdifuld natur. Disse er primært områder, der i mange år har været uden påvirkninger som gødskning, omlægning m.m.

Der er screenet for omåder, hvor der i dag er sandsynlighed for oversvømmelse ved en 100 års nedbørs-eller havvandshændelse samt foretaget en vurdering af det fremtidige risikobillede for disse områder.

Særlige "hotspots"

"Hotspots" er punkter, hvor oversvømmelse kan medføre særlige problemstillinger. "Hotspots" omfatter følgende underteamer:

 • Punkter med potentiel forureningsrisiko ved oversvømmelse
 • El-forsyning (transformatorstationer og installationsskabe)
 • Spildevandsanlæg (Renseanlæg og pumpestationer)
 • Drikkevand (Vandværker og boringer)
 • Varmeværker

Der er screenet for hotspots, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er > 1 gang pr. 100 år i dag. Der er desuden foretaget en vurdering af det fremtidige risikobillede for disse områder.

Større landbrugsområder

Screeningen er foretaget for større sammenhængende landbrugsområder på over 100 ha., der i Kommuneplan 2013 der udpeget som særligt værdifulde.

Der er screenet for områder, hvor sandsynligheden for oversvømmelse er > 1 gang pr. 100 år i dag. Der er desuden foretaget en vurdering af det fremtidige risikobillede for disse områder.

Lokalisering af øvrige potentielle risikoområder
Udover den systematiske screening er der lokaliseret områder inden for nedenstående temaer, hvor en høj sandsynlighed for oversvømmelse kan medføre særlige problemer. Lokalisering af disse typer af potentielle risikoområder er foretaget på baggrund af kommunens erfaring og kendskab til, at der er væsentlig risiko for oversvømmelse samt på baggrund af henvendelser fra offentligheden.

Tema

Bemærkninger

Vandløbsnære arealer

Sandsynlighed for oversvømmelse af Alling Å, Grenå og Brøndstrup Å indgår som en del af den samlede risikokortlægning. Læs mere i manual_til_risikokortlægning.

Ved Treå og Brøndstrup Å er der derudvoer foretaget detaljerede hydrologiske beregninger til belysning af, hvilke konsekvenser de forventede ændringer af nedbørsforholdene vil få for afstrømningen i vandløb og for afvandringstilstanden på de vandløbsnære arealer.

For Alling Å, Ørum Å og skærvad Å er sandsynligheden for påvirknig af de vandløbsnære arealer foretaget ud fra kommunens erfaring med tilbagevendende vandlidende arealer langs dele af vandløbene.

Planlagte, men ikke udbyggede områder

Screeningen er foretaget for alle områder, der i kommuneplanen er udlagt til fremtidig bebyggelse.

Lokalisering af potentielle skybrudsproblematikker i bymæssig bebyggelse
Endelig er der foretaget en særskilt screening af oversvømmelsesrisikoen fra skybrud (nedbørshændelser) i områder med bymæssig bebyggelse. Baggrunden for at se særskilt på skybrudsproblematikken i disse områder er, at eventuelle indsatser i mange tilfælde vil skulle ske i samarbejde med spildevandsselskabet Aqua Djurs, hvis klimatilpasning skal ske ved kloakmæssige tiltag.

Screeningen er derfor udført i et samarbejde mellem kommunen og Aqua Djurs as. Screeningen er foretaget på baggrund af skybrudskortet samt for Grenaa bys vedkommende på baggrund af den hydrauliske model, som Aqua Djurs har fået udarbejdet for Grenaas regnvands- og fælleskloaksystem. Også denne screening tager udgangspunkt i oversvømmelsesrisikoen ved en 100 års nedbørshændelse i dag, suppleret med en vurdering af det fremtidige risikobillede.

Det generelle billede er, at de fleste landsbyer og ældre dele af den bymæssige bebyggelse ikke umiddelbart vil få problemer med oversvømmelse ved skybrudshændelser. I nyere udstykninger, herunder nyere sommerhusområder, er en del byggeri til gengæld placeret i lavninger, hvilket kan øge risikoen for oversvømmelse.

De områder, der ud fra screeningen, er i risiko for at blive oversvømmet som følge af skybrud fremgår af oversigten over potentielle risikoområder.

Prioritering og afgrænsning af risikoområder
De 7 udpegede risikoområder er prioriteret ud fra en vurdering af risikoen i hvert af de potentielle områder. Vurderingen er foretaget på baggrund af en risikomatrice, hvor områderne er placeret alt efter hvor stor sandsynlighed de har for at blive oversvømmet samt efter hvor stort værditab, der vil være som følge af en oversvømmelse. Matricen giver et overblik over, hvordan områderne placerer sig i forhold til hinanden.

Metoden illustreres med eksempler i nedenstående figur.

De 7 udpegede risikoområder er valgt ud af den type af områder, der placerer sig i matricens øverste højre hjørne, hvor sandsynlighed for oversvømmelse og værditab ved oversvømmelse er størst. Ved prioriteringen af risikoområderne er endvidere set på områdernes geografiske størrelse samt på kompleksiteten i områderne.

De udpegede områder kendetegnes således ved:

 • at der allerede i dag er stor sandsynlighed for at de oversvømmes
 • at der vil være store værditab ved oversvømmelse
 • at der er tale om områder af en vis geografisk størrelse

Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en nærmere geografisk afgrænsning af risikoområderne.

De 7 risikoområder beskrives nærmere i afsnit 3.C Beskrivelse af udpegede risikoområder.