3. C Beskrivelse af udpegede risikoområder

Risikoområde 1 - Grenaa
Risikoområde 1 omfatter en større del af Grenaa by. Området strækker sig langs vandløbet Grenåen, der løber gennem byen, og munder ud i Kattegat. Derudover omfatter det et større område ved Grenaa Havn.

Sandsynligheden for oversvømmelser i dette område stammer overvejende fra stormflodshændelser fra Kattegat. Store arealer oversvømmes allerede i dag ved en 20-års hændelse, og med forventningen om en generelt stigende havvandstand vil risikoen for oversvømmelse fra havet stige markant i fremtiden.

Samtidig ses også en stor sandsynlighed for oversvømmelse fra vandløbet Grenåen, der ved større nedbørshændelser kan forventes at gå over sine bredder.

Særlig problematisk er en situation, hvor der både er høj vandstand i havet og i Grenåen.

Endelig ses der i en mindre del af risikoområde 1 stor sandsynlighed for oversvømmelse ved voldsomme nedbørshændelser.

Risikoområdet indeholder en række forskellige værdier og kritiske punkter, hvor det kan være relevant at iværksætte indsatser med henblik på at klimatilpasse området:

  • Bymæssig bebyggelse
  • Veje
  • ”Hotspots” (potentiel forurening, pumpestationer og transformatorstationer)

Kloaksystemerne langs med Grenåen udgøres af både fælles- og separatkloakerede oplande. Nogle oplande skal ifølge spildevandsplanen separatkloakeres i perspektivperioden (dvs. efter år 2022). Det er hensigten at foretage nærmere vurderinger af behovet for klimarelaterede tiltag i den forbindelse.

Risikoområde 1 må således betegnes som et komplekst område, både i forhold til hvorfra oversvømmelserne forventes at komme, i forhold til typen af skadestab ved oversvømmelse og i forhold til valg af afværgeforanstaltninger. Udfordringerne i dette risikoområde er følgelig mange og forskelligartede.

 

Risikoområde 2 - Allingåbro
Risikoområde 2 omfatter den vestlige del af Allingåbro samt bebyggelsen Spidsborg, der ligger i forlængelse af Allingåbro, vest for byen.

Sandsynligheden for oversvømmelser i dette område stammer overvejende fra stormflodshændelser fra Randers Fjord. Store ubebyggede arealer oversvømmes allerede i dag ved en 20-års hændelse og med forventningen om en generelt stigende havvandstand vil risikoen for oversvømmelse fra havet stige markant i fremtiden.

Samtidig ses også en stor sandsynlighed for oversvømmelse fra vandløbet Alling Å, der ved større nedbørshændelser kan forventes at gå over sine bredder.

Risikoområde 2 ligger inden for digerne langs Randers Fjord og en del af risikoområdet er i dag kunstigt afvandet (Allingåbro Landindvindingslag, Hejbækkens Landindvindingslag og Drammelstrup Enges Landindvindingslag). Området er således allerede beskyttet mod oversvømmelser fra både fjorden og fra Alling Å og vil ifølge kortlægningen først blive oversvømmet ved relativt voldsomme hændelser. Men da stormflodshændelserne må forventes at blive både voldsommere og hyppigere i fremtiden, vil den eksisterende beskyttelse af området formentlig ikke være tilstrækkelig.

Risikoområdet indeholder en række forskellige værdier og kritiske punkter, hvor det kan være relevant at iværksætte indsatser med henblik på at klimatilpasse området:

  • Bymæssig bebyggelse
  • Planlagte, men ikke udbyggede områder (lokalplan 99-120 boligområde ved Alling Å, lokalplan 47-109 Gartnergården)
  • Veje (herunder på længere sigt Nordkystvejen)
  • ”Hotspots” (pumpestation og transformatorstationer)

Risikoområde 2 må således betegnes som et komplekst område, både i forhold til hvorfra oversvømmelserne forventes at komme, i forhold til typen af skadestab ved oversvømmelse og i forhold til valg af afværgeforanstaltninger.

I forhold til risikoområde 1 vurderes risikoområde 2 imidlertid at være mindre kompleks, hvilket bl.a. skyldes at der i område 2 allerede findes velfungerende foranstaltninger til at beskytte området (diger). Dette afspejles i prioriteringen af Grenaa som risikoområde 1 og Allingåbro som risikoområde 2.

Oversvømmelsesdirektivet
Risikoområde 2 Allingåbro indgår som en del af et større område omkring Randers Fjord, der er udpeget af staten som oversvømmelsestruet i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv.

Kystdirektoratet har i forbindelse med implementeringen af direktivet foretaget en detaljeret kortlægning af oversvømmelsesrisikoen fra Randers Fjord, jf. afsnit 2. B. Supplerende kortlægning i udvalgte områder.

Nedbørshændelser
Ud fra risikokortlægningen ses der ikke at være større problemer med oversvømmelse på grund af voldsomme nedbørshændelser i den del af Allingåbro, der ligger inden for det udpegede risikoområde 2, og nedbørsproblematikken behandles derfor ikke som en del af indsatsen i dette risikoområde.

Den vestlige del af Allingåbro er allerede i dag separatkloakeret og der er ikke planlagt yderligere tiltag i kloaksystemet i forbindelse med spildevandsplanen.

Problematikker i øvrige dele af Allingåbro, der vedrører risiko for oversvømmelse ved voldsomme nedbørshændelser, fremgår af Skematisk oversigt over potentielle risikoområder og vil blive håndteret særskilt. Skematisk oversigt over indsatser.

 

Risikoområde 3 - Gudekvarteret i Grenaa
Risikoområde 3 er et større boligområde i Grenaa og værdierne i området udgøres derfor overvejende af boligbyggeri. Området omfatter dele af følgende veje: Kølvej, Sandstumpvej, Baldursvej, Lokesvej, Odinsvej, Thorsvej og Frejasvej.

Sandsynligheden for oversvømmelser i dette område stammer alene fra nedbørshændelser. Norddjurs Kommune er ikke bekendt med tidligere oplevede oversvømmelser i området, men vurderer på baggrund af kortlægningen, at der kan opstå problemer ved voldsomme nedbørshændelser allerede i dag.

Ud fra de detaljerede hydrauliske beregninger, der er foretaget for Grenaa, vurderes det, at det udelukkende er utilstrækkelig kapacitet i de nedstrøms kloakledninger, der forårsager opstuvning af vand på terræn i dette område.

Kompleksiteten i risikoområde 3 vurderes på den baggrund af være begrænset.

Området er i dag fælleskloakeret. I henhold til spildevandsplanen er der planlagt separatkloakering af området efter 2022 (perspektivperioden).

 

Risikoområde 4 - Erhvervsområde ved Trekanten i Grenaa
Risikoområde 4 ligger i den sydlige del af Grenaa, og udgøres af et erhvervsområde samt et mindre område med en offentlig institution.

Vurderet ud fra risikokortlægningen stammer sandsynligheden for oversvømmelser i dette område fra nedbørshændelser. Norddjurs Kommune er ikke bekendt med tidligere oversvømmelser i området, men vurderer på baggrund af kortlægningen, at der kan opstå problemer ved voldsomme nedbørshændelser allerede i dag.

Området har mange befæstede flader og ud fra de detaljerede hydrauliske beregninger, der er foretaget for Grenaa, ser det ud til, at afløb fra området til Tyskergrøften sker med et lille ledningsfald, hvilket kan medføre stuvning af vand til terræn.

Området er desuden placeret omkring et større rørlagt vandløb med afløb fra Hessel Gods. Det ser ud til at der er problemer med tilledning af uvedkommende vand til kloaksystemet i dette området, hvilket også tyder på, at der kan være problemer med vand på terræn.

Endelig kan en relativt høj grundvandsstand også medføre problemer med bortledning af vand i området.

Der vurderes således at være en vis kompleksitet i risikoområde 4, og sandsynligheden for oversvømmelse bør derfor belyses nærmere.

Området er primært spildevandskloakeret og separatkloakeret. Der er ikke planlagt ændringer i forbindelse med spildevandsplanen.

 

Risikoområde 5 - Boligområde syd for Bønnerup Havn
Risikoområde 5 ligger ved Bønnerup Strand umiddelbart syd for Bønnerup Havn. Bebyggelsen i området udgøres primært af boliger med enkelte erhvervsbygninger. Området omfatter dele af følgende veje: Fægangsvej, Lyngtoppen, Skibsbyggervej, Carlsensvej, Brovej og Fendervej.

Vurderet ud fra risikokortlægningen stammer sandsynligheden for oversvømmelser i dette område alene fra nedbørshændelser. Norddjurs Kommune er ikke bekendt med tidligere oversvømmelser i området, men vurderer på baggrund af kortlægningen, at der kan opstå problemer ved voldsomme nedbørshændelser allerede i dag.

Området er spildevandskloakeret, men ikke kloakeret for regnvand. Der er ikke planlagt tiltag i forbindelse med spildevandsplanen.

Kompleksiteten i risikoområde 5 vurderes som udgangspunkt at være relativt begrænset, men der bør foretages nærmere undersøgelser.

 

Risikoområde 6 - Sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand/Brøndstrup Å
Risikoområde 6 ligger i den sydlige del af sommerhusområdet ved Gjerrild Nordstrand, og omfatter dele af følgende veje: Ellavej og Ebbavej.

Vurderet ud fra risikokortlægningen stammer sandsynligheden for oversvømmelser i dette område fra vandløbet Brøndstrup Å, der ved større nedbørshændelser kan gå over sine bredder.

Det ser ud til at en større del af sommerhusområdet vil blive oversvømmet fra vandløbet allerede ved en 10 års hændelse i dag. Sammenholdt med mere detaljerede hydrologiske beregninger, der er lavet for Brøndstrup Å, ser sandsynligheden for oversvømmelse af de vandløbsnære arealer dog langt fra så dramatiske ud.

Mere detaljerede vurderinger af risikoen i område 6 og stillingtagen til potentielle problemer, forudsætter derfor en nærmere undersøgelse af sandsynligheden for oversvømmelse fra vandløbet.

Området er kun kloakeret for spildevand, men ikke regnvand. Der er ikke planlagt tiltag i forbindelse med spildevandsplanen.

 

Risikoområde 7 - Område omkring Auning skole og Auning hallerne
Risikoområde 7 ligger i Auning, og omfatter arealer omkring Auning skole og Auning hallerne.

Vurderet ud fra risikokortlægningen stammer sandsynligheden for oversvømmelser i dette område alene fra nedbørshændelser. Norddjurs Kommune er ikke bekendt med tidligere oversvømmelser i området, men vurderer på baggrund af kortlægningen, at der kan opstå problemer ved voldsomme nedbørshændelser allerede i dag.

Området er separatkloakeret / spildevandskloakeret. Der er ikke planlagt tiltag i forbindelse med spildevandsplanen.

Kompleksiteten i risikoområde 7 vurderes som udgangspunkt at være relativt begrænset, men der bør foretages nærmere undersøgelser af området.