EU-direktiv

versvømmelsesdirektivet (Direktiv 2007/60/EF) er implementeret i dansk lovgivning ved lovbekendtgørelse nr. 950 af 3. juli 2013 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, samt gennem bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 (med senere ændringer) om vurdering af styring af risiko for oversvømmelse fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Lovgivningen kan forklares i tre trin:

  1. plantrin er, at Staten udpeger risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko. Staten udarbejdede i 2011, 10 områder der berører 22 kommuner i Danmark.
  2. plantrin er, hvor Staten udarbejder kort over fare og risiko for de udpegede områder. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet stillede kortene til rådighed for kommunerne i september 2013. På baggrund af opmålte data fra udvalgte digestrækninger i Norddjurs Kommune er der foretaget en ny kortlægning af Randers Fjord som blev afsluttet i juli 2014.
  3. plantrin er, hvor kommunerne udarbejder forslag til Risikostyringsplaner på baggrund af Statens kortlægning for de udpegede områder. Planerne skal være færdige med politisk behandling 22. december 2014. En endelig vedtagelse af planerne skal ske senest 22. oktober 2015, efter 6 måneders høring.

Planerne skal revideres hvert 6. år.

Risikostyringsplanen er overordnet Kommuneplanen.