Sammenhæng med klimatilpasningsplanen

I kommunerne er der en række planer, der giver rammerne for kommunes handlinger. Planerne indgår i et hierarki og en underordnet plan må ikke stride imod en overordnet. Kommuneplanen er den centrale plan i kommunen. Under den er der lokalplaner, som beskriver lokale forhold i eksempelvis bolig- og industriområder samt sektorplaner, der regulerer et specifikt område. Det kan være vandforsyningsplanen, der regulerer, hvordan borgere sikres forsyning af drikkevand. Over kommuneplanen er der overordnede planer, der giver rammerne for kommuneplanen. Det kan eksempelvis være statens vandplaner og landsplandirektiver.

Klimatilpasningsplanen er en sektorplan under kommuneplanen, mens risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen. Det betyder, at risikostyringsplanen har et mere overordnet fokus i forhold til klimatilpasningsplanen.

Klimatilpasningsplanen dækker klimaforandringer generelt i hele kommunen, hvor Risikostyringsplanen fokuserer på stormflodstruslen i den del af kommunen, der er udpeget som risikoområde af staten.

Indholdet og forslag til indsatser i Risikostyringsplanen er foreneligt med Klimatilpasningsplanen for Norddjurs Kommune.