Udvalg af relevante temaer

For at kunne håndtere den store mængde data der er stillet til rådighed, er der foretaget en række valg. Formålet har været at sikre, at de relevante kort er blevet anvendt, så det bedst mulige resultatet opnås. Samtidig er det tilstræbt at anvende en kortlægning i Risikostyringsplanen, som så vidt muligt er sammenlignelig med kommunens kortlægning anvendt i Klimatilpasningsplan.

Indledningsvist er scenarier for 2050 fravalgt, da der fokuseres på nutidsscenariet og 2100 scenariet anvendes til perspektivering i forhold til indsatser. 2050 scenariet indgår heller ikke i klimakortlægningen.

Kystdirektoratets kortlægning er opdelt i tre hovedgrupper: farekort, skadeskort og risikokort. Valgene i hver gruppe er beskrevet herunder.

Farekort

Det er valgt at anvende den mest detaljerede afgrænsning af de områder, der oversvømmes. Det er en opløsning i felter på 25 x 25 meter. Ud over udbredelsen af oversvømmelser ved en 20 og 100 års hændelse i dag, er udbredelsen af en ekstremhændelse og et fremtidsscenarie medtaget. Det er en 1.000 års hændelse i dag og en 100 års hændelse i år 2100. De sidste to kort giver mulighed for at perspektivere indsatser, så der tages højde for fremtidige klimaændringer.

Skadekort

For alle skadestyper inkl. samlet økonomisk skade anvendes en opløsning på 100 x 100 meter. Det giver pris pr. ha, som er en almindelig anvendt enhed og samme feltstørrelse, som der er anvendt i Klimatilpasningsplanen. Opgørelsen af værdierne er basseret på standardværdier og generelle antagelser om, hvor store skader der sker ved en given vandstand. Derfor giver det ikke noget formål at øge detaljeringen, så kortet kan anvendes til at vurdere enkeltejendomme. Konkret vurdering kan af specifikke områder udføres ved hjælp af en vurdering ud fra farekortet og konkret opmåling.

Risikokort

Risikokortene viser skaderne omregnet til et gennemsnitligt årligt beløb. Derfor er der valgt samme hændelser og feltstørrelse som for kortene over totaløkonomisk skade.

Yderligere oplysninger om kortlægningen i Klimatilpasningsplanen.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratets kortlægning.