Vurdering af oversvømmelsesfare og risiko

Ud fra skadeskortene gennemgås de enkelte områder og oversvømmelsesfaren vurderes. Områderne er bygningsskade, indbo, infrastruktur, afgrøder, husdyr, natur + forurening og kulturarv samt indbyggere. På baggrund af den vurdering udpeges risikoområder, hvor der er særligt behov indsats.

Beskrivelserne omfatter primært de oversvømmelser, der forventes ved en 100 års hændelse i dag. 20 års hændelsen i dag indgår også i kortlægningen, men det er meget begrænsede områder der påvirkes. Der er også regnet på en 1.000 års hændelse, men som det fremgår af farekortene, så er der i praksis ikke forskel på 100 og 1.000 års hændelsen. Fremtidsscenariet med en 100 års hændelse i år 2100 anvendes kun til at anskueliggøre den fremtidige udvikling. Modsat 1.000 års hændelsen i 2012 så medføre fremtidsscenariet væsentlig større oversvømmelser.

Bygningsskade, indbo og indbyggere

Ved Voer Færgested, Udbyhøj og Bode Enge er der en markering af skade på bygninger m.v. Når udpegningen sammenholdes med farekortet, så når oversvømmelsen ved en 100 års hændelse i dag ikke op til beboelsesbygninger. Den kystnære del af sommerhusområdet ved Udbyhøj ud mod Hevring Bugt vil blive oversvømmet. Det forventes ikke, at indbyggere vil blive påvirket, da der er tale om sommerhuse og ikke primær beboelse.

I Allingåbro vil bygninger omkring Alling Å og langs Grundvej ud mod Rougsøvej blive oversvømmet jf. farekortet for en 100 års hændelse i dag. Det samme gælder for bygninger på Ålykkevej. Vandstanden ved de berørte bygninger vil være fra 10 til 50 centimeter for de fleste og enkelte lidt mere.

Ved en 100 års hændelse i år 2100 forventes en væsentlig højere vandstand. Her vil hele den lave del af Allingåbro blive påvirket - fra en nord/sydgående linje fra svinget på hovedgaden ved Granbakkevej mod vest inkl. Rougsøvej/Spidsborg. Tilsvarende vil de lave arealer i alle pumpelag blive påvirket sammen med sommerhusområdet ved Udbyhøj. De gamle landsbyer er stort set placeret, så de ikke bliver påvirket.

Den røde linie viser udbredelsen for en 100 års hændelse i dag, mens det blå område viser udbredelsen ved en tilsvarende hændelse i år 2100. Forskellen skyldes overvejende en generel stigning i vandstanden.

Infrastruktur

Ud fra kortlægningen er der en del veje, der bliver oversvømmet ved en 100 års hændelse. Det er primært grusveje, der fører ned til Fjorden som allerede i dag påvirkes, samt mindre grus- og asfaltveje i de inddigede områder som bliver oversvømmet, hvis vandet går over digerne. Den nederste del af Voer Færgevej ved Voer Færgested oversvømmes ligeledes. Ingen af de nævnte veje har betydning for det overordnede trafiknet. Det vurderes ikke at vandstanden vil forhindre evt. evakuering af berørte beboelser.

Nordkystvejen fra jernbanen til Alling Å bliver oversvømmet med op til en halv meter vand. Tilsvarende bliver dele af Rougsøvej mellem Nordkystvejen og broen over Alling Å ved Ibs Plads og Drammelstrupvej oversvømmet. Endeligt er et lille område af Rougsøvejen ved Hejbækken oversvømmet. Oversvømmelserne betyder, at det ikke er muligt at køre udenom de oversvømmede veje fra Randers mod Allingåbro/Rougsø uden at køre via Auning/Tøjstrup. Ud over de to færgeforbindelser, som ikke sejler ved stormflod, er der kun to veje til Rougsø, hvoraf Rougsøvejen er oversvømmet.

Kortet viser oversvømmelse ved en 100 års hændelse i dag. De lyseste farver angiver en vanddybde fra 0,1 til 0,5 meter.

Kortet viser, at der vil stå op til en halv meter vand på Nordkystvejen og Rougsøvej og mere på Drammelstrupvej.

Billeder fra stormflod efter stormen Bodil

Afgrøder

Kortlægningen viser, at Drammelstrup Pumpelag bliver oversvømmet ved en 20 år hændelse. Det kan være en fejl i kortlægningen, da digerne til pumpelaget ikke er blevet opmålt i forbindelse med den supplerende kortlægning. Ved en 100 års hændelse vil Drammelstrup, Allingåbro og Bode, Hollandsbjerg, Stenalt pumpelagen blive oversvømmet. En oversvømmelse med havvand vil betyde betydelige tab på grund af mindre høst det/de efterfølgende år samt udgifter til udbedring af diger pumper m.v. I fremtidsscenariet vil Kare Holme og Hejbækkens Pumpelag også blive oversvømmet.

Digebrud kan opstå ved lavere vandstand. Afhængig af bruddets størrelse og tidspunktet for bruddet i forhold til, hvornår vandet begynder at falde, så kan et brud medføre væsentlige oversvømmer. Et brud, i forbindelse med at vandet går over digerne, kan også forstærke effekten. Det er ikke muligt at forudse risiko for digebrud ud fra kortlægningen.

Arealer uden for digerne vil også blive oversvømmet, men det er fortrinsvis græsarealer og omdriftsarealer som i forvejen oversvømmes ved stormflod.

Husdyr

Kortlægningen viser tab for husdyr som følge af oversvømmelse. De kortlagte arealer er græs/markområder, der sandsynligvis regnes som græsningsarealer. Da oversvømmelserne vil ske i vintermånederne, vil tabene i forhold til husdyr være begrænsede. Der er ingen produktionsanlæg, der påvirkes ved en 100 års hændelse.

Natur

Det vil primært være standengsarealer, som vil blive påvirket. Strandenge oversvømmes naturligt og det vurderes ikke, at der vil påvirke naturområderne væsentligt, selv om oversvømmelsen bliver mere omfattende.

Den generelle vandstigning vurderes på sigt at være en væsentlig større trussel, da de nuværende standengsarealer vil blive oversvømmede eller væsentligt vådere. De fleste steder er der diger eller dyrkede arealer bag strandengene. Derfor vil de ikke have mulighed for at bevæge sig ind i landet i takt med en stigende vandstand. Strandengene fra Grund Fjord langs Randers Fjord til Hevring er en del af udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 14: Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Forurening

I Allingåbro ved det gamle rensningsanlæg ligger hovedpumpestationen, som pumper alt spildevand fra den vestlige del af kommunen til rensningsanlægget i Randers. Pumpestationen ligger bag digerne i Allingåbro Pumpelag. Pumpelaget vil blive oversvømmet ved en 100 års hændelse i dag. En oversvømmelse vil betyde, at alt spildevand vil blive ledt urenset ud i Alling Å og Randers Fjord, indtil pumpestationen kan genetableres.

Derudover er der ikke væsentlige forurenende anlæg som påvirkes.

Kultur

Gl. Estrup og godserne langs Randers Fjord ligger så højt, at de ikke påvirkes. Tilsvarende er gravhøje og lignende placeret væk fra havet. Der er kulturlandskaber, som påvirkes, men det forventes ikke at deres værdi bliver forringet.

Konklusion

Med det nuværende klima er udfordringerne i Norddjurs Kommune begrænsede I forhold til, at kommunens arealer op til Randers Fjord er udpeget i forbindelse med EU-oversvømmelsesdirektiv. Der er enkeltejendomme og mindre områder med bebyggelse i Allingåbro, som påvirkes ved en 100 års hændelse. De største udfordringer ligger i at sikre pumpestationen og de udsatte områder i Allingåbro samt at sikre, at det overordnede trafiknet kan anvendes i en krisesituation. Derudover er der udfordringer i forhold til digerne ved de inddæmmede områder og sikring af Natura 2000-områder. Ved siden af de konktete områder med udfordringer er der behov for generelle tiltag.

På den baggrund udpeges tre indsatsområder:

0 Generelle indsatser

1 Allingåbro

2 Inddigede områder langs nedre Alling Å og Randers Fjord.