3. Målformulering

Målene i Risikostyringsplanen giver rammerne for den indsats, der skal imødegå de negative effekter af en oversvømmelse i de udpegede risikoområder før, under og efter en oversvømmelse.

Målsætninger før en oversvømmelse kan opdeles i forebyggelse af nye risici og reduktion af eksisterende risici. Målsætninger under en oversvømmelse skal reducere effekterne af oversvømmelsen. Efter en oversvømmelse kan målsætningerne opdeles i mål for oprydning og genopbygning samt evaluering og vidensindsamling.

Herunder fremgår de overordnede mål. Under fanen indsatser er der opstillet konkrete mål for de enkelte risikoområder. De konkrete mål følges op af indsatser og en plan for opfølgning på indsatsernes gennemførelse.

Forebyggelse af nye risici

  • Planlægning, anlægsarbejde og naturforvaltning m.v. skal tage højde for fremtidige klimapåvirkninger.

Reduktion af eksisterende risici

  • Der skal skabes robuste og bæredygtige løsninger, som giver merværdi og ikke udelukker adgang til vandet under normale vejrforhold.
  • Der skal ske løbende dialog med borgere, landbrug, virksomheder og andre interessenter i de oversvømmelsestruede områder med henblik på at vælge de bedste lokale løsninger.

Reduktion af effekter under en oversvømmelse

  • Der udarbejdes en indsatsplan for oversvømmelser og nedsættes en krisestab, der træder sammen, når vandstanden i Randers Fjord varsles til 1,50 meter (DVR90) og derover.
  • Krisestaben varetager krisestyringen ved oversvømmelser og indsatsplanen rammesætter den operative indsats, herunder prioriteringen af opgaver, organisering og ansvarsfordeling.
  • Borgere i oversvømmelsestruede områder skal kunne varsles i kritiske situationer.

Opfølgning på oversvømmelse

  • Ved oversvømmelser eller højvandshændelser, hvor krisestaben har været samlet, evalueres forløbet efterfølgende for at forbedre beredskabet og indsatser.