5. Miljøvurdering

Baggrund

Risikostyringsplanen for Randers Fjord har til hensigt at kortlægge risici for oversvømmelse med havvand i forbindelse med stormfloder og lignende. Risikostyringsplanen er geografisk afgrænset til udpegningsområdet Randers Fjord.

Risikostyringsplanen har ikke til formål at kortlægge akkumulerede effekter i forbindelse med stormfloder, såsom massiv regn og vandstigninger i vandløb.

Gennem kortlægningen og analysen af kortmaterialet har kommunen afdækket risici i forbindelse med stormflod. En kortlægning af disse risici er ikke i sig selv en negativ effekt, da påvirkningen ville ske uanset kortlægning eller ej. Kortlægningen gør det i stedet muligt at få belyst risici, således rette foranstaltninger kan fortages rettidigt.

Vurdering og konklusion

Norddjurs Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Risikostyringsplanen Randers Fjord foretaget en screening for, om planforslaget medfører pligt til miljøvurdering. Planen omfatter ikke anlæg, der er omfattet af bilag 3 og 4 til loven (bekendtgørelse af lov nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3), og der skønnes ikke at være tale om planer, der kan påvirke et udpeget internationalt beskyttelsesområde væsentligt. Derimod har Norddjurs Kommune skønnet, at der er tale om andre planer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet .

Screeningen er gennemført på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som gældende på screeningstidspunktet.

Byg- og Miljøafdelingen har vurderet, at planen ikke forventes at have en væsentlig indflydelse på miljøet. Planen skal således ikke miljøvurderes.