2.2. Forsyningsområder

Målsætninger

Alle ejendomme indenfor vandværkernes forsyningsområde skal tilbydes forsyning af drikkevand fra vandværkerne på rimelige vilkår.

Retningslinier

  • Vandværkerne har ret og pligt til forsyning af drikkevand i hele deres forsyningsområde.
  • Når en ejendom tilsluttes almen vandforsyning, skal hele ejendomme tilsluttes. Dette gælder ikke markvandingstilladelser og tilsvarende.
  • Der kan ikke meddeles tilladelse til havevanding, kreaturvanding eller anden sekundær brug.
  • Ved tilslutning til ejendomme til almen vandforsyning, skal ubenyttede boringer og brønde sløjfes forskriftsmæssigt.
  • Vandbehov til nye industrivirksomheder skal dækkes af almene vandforsyninger.
  • Der skal udarbejdes takstblade efter enartede principper i henhold til FVD's vejledning.
  • Der vil, som udgangspunkt, blive meddelt forbud mod erstatningsboring.

Med vedtagelsen af denne plan tildeles hvert vandværk et forsyningsområde, indenfor hvilket vandværkerne har ret og pligt til at varetage vandforsyningen. Dette gælder dog ikke indvinding til markvanding. En forudsætning for dette er, at fremtidig forsyning sker på øknomisk rimelige vilkår, hvilket vil blive sikret ved takstpolitik, se bilag 4.9 (link mangler). Til gengæld kan ejere af ejendomme beliggende indenfor forsyningsområde forvente krav om tilslutning til alment vandværk, hvis der opstår vedvarende tekniske eller kvalitetsmæssige problemer med vandforsyningen.

For at sikre at flest mulig enkeltindvindere kan tilsluttes alment vandværk, er det i herværende plan tilstræbt, at vandværkernes forsyningsområder når sammen. Det er således kun 16 ejendomme i Løvenholmskoven, der ikke kan forsynes fra alment vandværk.

 

Supplerende eller ændret anvendelse af brønd eller boring

Det kan ikke forventes, at enkeltejendomme, der tilsluttes vandværk, kan få lov at beholde deres anlæg til sekundært brug, og der vil derfor blive medelt afgørelse om, at overflødige boringer og brønde skal sløjfes forskriftsmæssigt. Dette vil reducere risikoen for forurening af grundvandsressourcen på grund af manglende tilsyn og vedligehold med anlæg til sekundært brug.

 

Ejendomme udenfor forsyningsområde

Der er kun et område, der ikke er dækket af almene vandværkers forsyningsområder. Dette område fremgår af plandatabladet "Uforsynede ejendomme" og af kortbilag (link mangler).

Disse ejendomme er spredt beliggende ejendomme langt fra eksisterende ledningsnet, og det vil derfor være uhensigtsmæssigt dyrt at få disse ejendomme tilsluttet. Derudover kan forbruget på ejendommene være for ringe i forhold til volumen i det ledningsnet, der skal forsyne dem, så opholdstiden af drikkevand bliver så lang, at det kan give kvalitetsmæssige problemer.

For at ejendomme udenfor forsyningsområde vedvarende kan have en tilfredsstillende vandkvalitet, kan der her blive givet tilladelse til at etablere nye boringer eller til at blive forsynet fra naboejendomme.

 

Erstatningsboringer

Ifølge vandforsyningslovens § 21, stk. 2 kan boringer uden tilladelse etableres op til 5 meter fra et eksisterende anlæg, såfremt det har til formål at opretholde en eksisterende vandforsyning, hvis der er et pludseligt opstået problem med vandforsyningen. Anmeldelse skal gives til Norddjurs Kommune inden arbejdet påbegyndes.

Uanset bestemmelserne i § 21, stk. 2 kan Norddjurs Kommune ifølge § 21, stk. 3 bestemme, at der ikke må etableres erstatningsboring uden der er meddelt tilladelse efter § 21, stk. 1. Denne afgørelse kan træffes for ejendomme beliggende indenfor et vandværks forsyningsområde eller hvis der er viden om, at arealet, hvor erstatningsboringen skal placeres, er forurenet eller forureningstruet. En afgørelse efter § 21, stk. 3 skal meddeles ejeren af den enkelte ejendom, inden ejeren har indgivet anmeldelse til Norddjurs Kommune om etableirng af erstatningsboring.

Norddjurs Kommune vil meddele ejere af ejendomme, beliggende indenfor vandværkers forsyningsområde, at såfremt deres boringer eller brønde får akutte tekniske eller kvalitetsmæssige problemer i et omfang, så der skal etableres ny boring, skal der ansøges om tilladelse til at etablere ny boring samt at det kan forventes, at der meddeles afslag på ansøgningen.