2.3. Forsyningssikkerhed

Målsætninger

 • Vandforsyningen skal baseres på veldrevne almene vandværker af høj teknisk og hygiejnisk standard, der til stadighed leverer vand af god kvalitet.
 • Vandværkerens forbrugere skal til stadighed kunne forvente en stabil forsyning af høj kvalitet.

Retningslinier

 • Som hovedregel skal almene vandværker have mulighed for nødforsyning fra andet alment vandværk direkte i ledningsnettet.
 • Vandværker i kategorien øvrige vandværker skal i videst muligt omfang varigt kunne forsynes fuldt ud fra et andet alment vandværk.
 • Vandværkerne skal have beredskabsplan til afhjælpning af pludseligt opståede driftsforstyrrelser.
 • Vandværkerne skal etablere adgangskontrol og alarmer på boringer og bygninger.
 • Vandforsyningen skal arbejde mod at optimere deres driftsovervågning, fortrinsvis med elektronisk overvågning.
 • Ved fornyelse fastsættes indvindingsreserven til 25% af gennemsnittet af de seneste 3 års oppumpede vandmængder.

Den decentrale struktur med opretholdelse af mange mindre og middelstore vandværker kræver, at der bliver fokuseret på forsyningssikkerheden for at sikre forbrugerne en vedvarende vandforsyning af god kvalitet. Der vil derfor blive stillet krav til vandværkerne om, at de skal sikre en robust vandforsyning, hvor der aktivt arbejdes for at nedbringe risikoen for svigtende vandleverancer eller drikkevand med utilfredsstillende hygiejnisk forsyning.

Forsyningssikkerheden afhænger dels af strukturelle virkemidler som:

 • Antal indvindingsboringer / kildepladser
 • Rentvandsbeholder / kapacitet af denne
 • Nødforsyning
 • Alarmer på boringer og bygninger
 • Nødstrømsanlæg

Og dels af procedurer for løbende vedligehold og egenkontrol på vandværkerne.

Endelig afhænger forsyningssikkerheden af, at vandværkerne også i fremtiden har den nødvendige kapacitet til at levere en tilstrækkelig vandmængde til forbrugerne, jænfør bilag 4.7. Kapacitetsberegning af vandforsyningsanlæg. (link mangler)