Ørsted Vandværk

Ørsted Vandværk er et privat alment vandværket. Vandværket tilhører i planen kategorien "primært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 59.189
Råvandet er svagt reduceret og af vandtype C. På grund af et stigende sulfatindhold og varieret iltindhold vurderes vandet at være påvirket af udvaskning og aktiviteter fra overfladen.

 

Boring 59.259

Råvandet er svagt reduceret og af vandtype C. På grund af et stigende sulfatindhold og varieret iltindhold vurderes vandet at være påvirket af udvaskning og aktiviteter fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandet er behandlingskrævende i form af kraftig iltning og dobbelt filtrering for fjernelse af jern og ammonium.

Vandbehandlingen er velfungerende, og det behandlede vand overholder normalt drikkevandskriterierne. Der findes dog ved enkelte lejligheder spor af nitrit i det behandlede vand.

 

Magasinsårbarhed               

Grundvandsmagasinet vurderes til at være dårligt beskyttet og dermed sårbart for udvaskning fra overfladen. Kalkmagasinet er overlejret smeltevandssand, hvori er indlejret lerlag af begrænsede mægtigheder

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Risikoen for forurening af kildepladsen vurderes til at være høj. Boringerne er placeret bynært og på samme kildeplads, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er vurderet til høj. Der er en nødgenerator, flere boringer og en rentvandsbeholder af passende dimension.

 

Forsyningsevnen er 1,5, hvilket er tilstrækkeligt høj.

 

Der findes en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 59.189

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 59.259

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. januar 2019

125.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed, ved at undersøge muligheden for at etablere en ny boring på en ny kildeplads indenfor OSD-område Ørsted, eventuelt fælles med Holbæk og Voer vandværker.
  • Undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til Voer og Tørslev vandværker. Endvidere muligheden for at etablere nødforbindelse til Tøjstrupvejens Vandværk samt til Holbæk Vandværk, evt. i forbindelse med etablering af en fælles kildeplads.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med øvrige vandværker, herunder Hevring og Store Sjørup Strands vandværker, er planen ikke til hinder for dette.
  • I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Tørslev Vandværk.