Albertinelund Vandværk

Albertinelund Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.48
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet vurderes at være påvirket af nitrat.
Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 61.52
Råvandet fra boringer er bestemt til vandtype B - C.
Grundvandet vurderes at være påvirket af nitrat.
Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der har i de senere år været mindre overskridelser af blandt andet jern og mangan.

 

Magasinsårbarhed

Boring 61.48
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 61.52
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret svært tilgængeligt i skovbryn. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed  og -evne

Forsyningssikkerheden er lav. Vandværet  har to boringer, men ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,5, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boringerne 61.48

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 61.52

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god
Maskinel tilstand - god
Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

10. december 2021

9.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Overdragelse af vandværkets ejerskab til et forbrugerejet selskab - jævnfør vandforsyningslovens § 29, stk. 2.
  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Bønnerup Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

Såfremt Albertinelund Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Bønnerup Vandværk eller Bønnerup Strands Vandværk om en sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.

Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.