Albøge Vandværk

Albøge Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.409
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Råvandet indeholder jern, mangan og ammonium i et omfang, så det er nødvendigt med simpel vandbehandling.

 

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.409
På grund af et beskedent lerdække på kun ½ meter vurderes magasinet at være ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret i en mindre bevoksning i landelige omgivelser, hvorfor risikoen for forurening på kildepladsen med udefra kommende påvirkninger anses for værende lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have uacceptabel lav forsyningssikkerhed. Vandværket har kun en boring, ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,8, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.409

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdatoTilladelse - størrelse

29. april 2016

12.000 m3/år

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Trustrup-Lyngby Vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

Såfremt Albøge Vandværk ønsker en sammenlægning med Trustrup-Lyngby Vandværk, er planen ikke til hinder for dette.

Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.