GAV - Anholt vandværk

Anholt Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 51.33
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D (C).

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.
Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 51.34
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D (C).
Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.
Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

På grund af grundvandets særlige kemi med blandt andet et højt jernindhold og lavt kalkindhold, stilles der særlige krav til vandbehandling. Vandværket leverer generelt vand af tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed             

Boring 51.33
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 51.34
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret i Ørkenen med en indbyrdes afstand på 60 meter. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav, men sker der en forurening, vil den hurtigt nå grundvandsmagasinet.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerhed er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder, der selv i højsæsonen vurderes at kunne dække behovet i mindst 12 timer.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,5, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boring 51.33

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 51.34

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

25.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Finde alternativ kildeplads i tilfælde af, at der sker en forurening af den eksisterende kildeplads.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholdere. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.