Auning Vandværk

Auning Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "primært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boringerne 70.515 og 70.638
Råvandet er rent og af god kvalitet.
Vandtypen er bestemt til vandtype D, og er ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Boring 70.331
Boringen tjener som reserveboring og er kun 22 meter dyb.
Boringen indvinder vand med et indhold af ilt, og moderat indhold af nitrat.
Råvandet fra boringen har kontakt til terrænoverfladen  og er påvirket af udvaskning af nitrat.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er velfungerende, og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier.

 

Magasinsårbarhed

Grundvandsmagasninet vurderes som sårbart. Kalkmagasinet er overlejret af smeltevandssand. Grundvandsmagasinet er frit og ubeskyttet.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne 70.331 og 70.638
Er placeret bynært, hvorfor der er potentiel forureningsrisiko fra punktkilder eller privat pesticidanvendelse.

 

Boring 70.638
Er hensigtsmæssigt placeret på egen kildeplads i et skovområde, hvor der er begrænset risiko for forurening.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj, idet der er en stor rentvandsbeholder og flere pumpelinjer.

Forsyningsevnen er 1,5, hvilket er passende høj.

Der er driftsovervågning med alarmer hele døgnet.

Vandværket har en ajourført beredskabsplan.

Der er dog endnu ikke nødforbindelse til andre vandværker.

 

Vurdering af anlæg

Boringerne 70.331, 70.515, 70.638

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

09. marts 2022

211.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere yderligere nødforbindelser til evt. Fausing eller Tøjstrupvejens vandværker.
  • Vandværket skal i planperioden overveje og undersøge muligheden for at udflytte den bynære kildeplads til OSD-område øst for Auning.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Tårup Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med øvrige vandværker, herunder Ring, Øster Alling og Tårup vandværker, er planen ikke til hinder for dette.