Constantia Vandværk

 

Constantia Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status" og tilsyn af 21. juni 2012.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.442
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer vand af god kvalitet bortset fra mindre overskridelser i ilt fra tid til anden.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.442
Magasinet er overlejret af 13 meter ler. Det vurderes derfor, at grundvandsmagasinet ikke er sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret på kildeplads på mark langt fra benyttelse. Da vandværket kun har 1 boring, er vandværket meget følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

På grund af beliggenheden vurderes forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er uacceptabel lav. Vandværket har kun en boring, ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er ikke beregnet på grund af mangelfulde oplysninger, men den er tilstrækkelig til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.442

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - uacceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

3.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Constantia Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Ørum Vandværk om en sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.