GAV - Dolmer Vandværk

Dolmer Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.135

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er konstateret BAM i råvandet.

 

Boring 71.136

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er konstateret BAM i råvandet.

 

Boring 71.137

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.261

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er konstateret BAM i råvandet.

 

Boring 71.268

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er konstateret BAM i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der er generelt for lidt ilt i det vand, der bliver leveret fra vandværket.

 

Magasinsårbarhed                                 

Boring 71.135

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.136

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.137

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.261

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.268

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret i udkanten af Grenaa. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav med undtagelse af boring 71.137, der er beliggende nær t-kryds med høj frekvens af færdselsuheld. Her vurderes foureningsrisikoen at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed
og -evne

Forsyningssikkerheden er særdeles høj. Kildepladsen har 5 boringer. Derudover har Grenaa & Anholt Vandforsyning yderligere 2 kildepladser til forsyning af vandværkets forbrugere.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.135

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.136

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.137

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.261

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.268

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Der pumpes direkte ud til forbrugerne.

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

510.000 m3/år

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal overveje og undersøge muligheden for at finde en alternativ kildeplads indenfor OSD.
  • I planperioden kan Grenaa & Anholt Vandforsyning blive pålagt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Ginnerup Vandværk, Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk, Ålsrode Vandværk, Kristiansminde II Vest Vandværk og Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk.
    Herudover kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk og Kristiansminde II Vest Vandværk.
  • Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Bemærkninger

  • I planperioden kan Grenaa & Anholt Vandforsyning blive pålagt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Ginnerup Vandværk, Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk, Ålsrode Vandværk, Kristiansminde II Vest Vandværk og Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk.