Fausing Vandværk

Fausing Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 69.8
Råvandet er rent og af god kvalitet.
Vandtypen er bestemt til vandtype C, og er ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Boring 69.609
Råvandet er rent og af god kvalitet.
Vandtypen er bestemt til vandtype C, og er ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er forholdsvis velfungerende. Det behandlede vand overholder drikkevandskriterierne, bortset fra at der lejlighedsvis ses let forhøjede værdier af opløst jern.

 

Magasinsårbarhed            

Grundvandsmagasninet vurderes som dårligt beskyttet og sårbart. Kalkmagasinet er overlejret af smeltevand og -grus, hvordi er indlejret spredte og vekslende lag af moræneler og smeltevandsler.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

De 2 boringer er placeret hensigtsmæssigt i det åbne land, men er tætliggende på samme kildeplads. Risiko for forurening på kildepladsen anses dog for at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj, idet der er en stor rentvandsbeholder og flere boringer.

Forsyningsevnen er 2,0, hvilket er højt.

Der er dog ikke etableret driftsovervågning med alarmer.
Der er ingen nødforsyning til andre vandværker.
Der findes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boringerne 69.8 og 69.609

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - acceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

05. august 2039

52.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Øster Alling, Auning eller Tøjstrupvejens vandværk.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.