Fjellerup Bys Vandværk

Fjellerup Bys Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tlstandsrapport og status" og tilsyn af 26. april 2012.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 60.81
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

I seneste prøve er der fundet nitrat, men det vurderes snarere, at det skyldes forhold vedrørende boringen end at grundvandet er nitratpåvirket.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 60.82
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

I seneste prøve er der fundet nitrat, men det vurderes snarere, at det skyldes forhold vedrørende boringen end at grundvandet er nitratpåvirket.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Drikkevandsparametrene overholder kvalitetskravene.

 

Magasinsårbarhed           

Grundvandsmagasinet vurderes som sårbart. Kalkmagasinet er overlejret af smeltevandssand. Grundvandsmagasinet er frit og ubeskyttet.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boring 60.81
Magasinet er overlejret af 15-18 meter ler. Det vurderes derfor, at grundvandsmagasinet ikke er nitratsårbart.

 

Boring 60.82
Magasinet er overlejret af 15-18 meter ler. Det vurderes derfor, at grundvandsmagasinet ikke er nitratsårbart.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder, der rigelig kan forsyne forbrugerne i mindst 24 timer. Det er ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,6, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boring 60.81

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 60.82

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

43.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Strands Vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.