Fjellerup Strands Vandværk

Fjellerup Strands Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status" og tilsyn af 24. maj 2012.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 60.18A
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.

Der er ingen nitrat, men sulfatindholdet er ustatbilt. Grundvandet kan være påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 60.23
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 60.48

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Iltindholdet er jævnligt for lavt. Øvrige drikkevandsparametre overholder kravværdierne.

 

Magasinsårbarhed             

Boring 60.18A

Magasinet er overlejret af ca. 5 meter ler. Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 60.23

Magasinet er overlejret af højst 5 meter ler. Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 60.48

Magasinet er overlejret af højst 5 meter ler. Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret udenfor Fjellerup Strand. Vandværket har tre boringer, men der er placeret en pumpestation for kloakspildevand ved kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra kloakspildevand vurderes at være høj.

Øvrige forureningsrisici vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har tre boringer, men ingen rentvandsbeholder. Der er nødforsyning til Hegedal Vandværk. Dette kan dog kun i begrænset omfang levere til Fjellerup Strands Vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,9, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 60.18A

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 60.23

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 60.48

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

100.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningn, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Fjellerup Bys Vandværk og/eller Skovgårde Vandforsyning.
  • Undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads med bedre magasinbeskyttelse og længere fra potentielle forureningskilder.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.