Ginnerup Vandværk

Ginnerup Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status"

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.428
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nedvaskning af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er fundet BAM under grænseværdien for drikkevand.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Det behandlede vand overholder generelt alle drikkevandskriterier, og giver ikke anledning til bemærkninger.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.428
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart.

Indvindingen sker fra kalkmagasinet, som er overlejret af 10 meter moræneler og 19 meter sand.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret i landlige omgivelser i et tilplantet område. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes derfor at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er lav, da der kun er en boring, og der ikke er nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,7, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.428

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

15. september 2017

8.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedure for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørum Vandværk eller Grenaa & Anholt Vandforsyning.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Ginnerup Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Fannerup Vandværk om en nødforbindelse eller evt. sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelse til Fannerup Vandværk.