Gjerrild Nordstrands Vandværk

Gjerrild Nordstrands Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.22
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 61.44
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer vand af god kvalitet. Der skal dog være opmærksomhed på indholdet af nitrit.

 

Magasinsårbarhed

Boring 61.22

Magasinet er overlejret af 34 meter ler. Det vurderes, at grundvandsmagasinet ikke er sårbart.

 

Boring 61.44

Magasinet er overlejret af op til 15 meter ler. Det vurderes, at grundvandsmagasniet ikke er sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret på kildeplads i skovområde langt fra bebyggelse.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder men ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen kan ikke beregnes ud fra eksisterende oplysninger, men vurderes at være tilstrækkelig til det nuværende antal forbrugere.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.22

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 61.44

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

24.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Stokkebro Vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.