Gjerrild Vandværk

Gjerrild Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tillstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 61.1
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.

Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der er konstateret BAM i råvandet.

 

Boring 61.51
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B - C.

Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der er konstateret BAM i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der levereres generelt vand af fin kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 61.1

Der er ingen oplysninger om de lag, boringen er ført igennem.

 

Boring 61.51

Det vurderes, at grundvandsmagasinet kun er beskyttet af et begrænset lerlag og derfor er sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er på en eng lige uden for Gjerrild. Vandværket har en reserveboring og er derfor moderat følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj, da der er nødforbindelse til Stokkebro Vandværk og Maria Hjerte Engen Vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,3, hvilket er rigeligt til det nuværende behov.

 

Der er ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.1

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - ikke bestykket

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Boring 61.51

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

13. oktober 2018

25.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Forskriftsmæssig sløjfning af reserveboringen.
  • Undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads med bedre magasinbeskyttelse og længere fra potentielle forureningskilder.
  • I planperioden kan Gjerrild Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Maria Hjerte Engens Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • I planperioden kan Gjerrild Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Maria Hjerte Engens Vandværk.