Glesborg Vandværk

Glesborg Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker."

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.503
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.
Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.762

Råvandet fra  boringen er bestemt til vandtype B - C.

Grundvandet er muligvis påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet. Der er fundet 5 µg arsen pr. l.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer vand af tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.503
Magasinet er overlejret af 19 meter ler.

Grundvandsmagasinet er derfor velbeskyttet.

 

Boring 71.762

Magasinet er overlejret af ialt 15 meter ler, heraf 8 meter moræneler.

Grundvandsmagasinet kan være sårbart overfor påvirkning fra terrænoverfladen.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

De to boringer er placeret med en afstand på 100 meter til skovbryn. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj. Vandværket har to boringer, rentvandsbeholder der kan forsyne i et halvt døgn samt nødforsyning til nabovandværker.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,5, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.503

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.762

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

27. august 2017

75.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
  • I planperioden kan Glesborg Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Hemmed Vandværk samt at medvirke til at etablere nødforsyning til Stenvad Vandværk og Selkær Mølle Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

I planperioden kan Glesborg Vandværk blive pålagt forsyningspligt til Hemmed Vandværk samt at medvirke til at etablere nødforsyning til Stenvad Vandværk og Selkær Mølles Vandværk.