Hegedal Vandværk

Hegedal Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 60.62
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Ledningsevnen (saltholdigheden) er for lav, hvilket kan give en fersk smag. Ellers overholder vandværket kvalitetskravene i det behandlede vand.

 

Magasinsårbarhed

Boring 60.62
Der er et beskyttende lerlag på cirka 13 meter. Magasinet er spændt. Det vurderes derfor, at det ikke er sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret udenfor sommerhusområde. Da vandværket kun har en boring, er vandværket meget følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj. Vandværket har nødforbindelse til Fjellerup Strands Vandværk, der kan forsyne 100 %.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 3,4, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 60.62

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

4.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Hegedal Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Fjellerup Strands Vandværk om en sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.