Holbæk Vandværk

Holbæk Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "primært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 59.262
Råvandet er svagt reduceret og af vandtype C.

På grund af et stigende sulfatindhold vurderes vandet at være påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandet er meget behandlingskrævende i form af dobbelt beluftning og filtrering for fjernelse af jern og ammonium.

 

Vandbehandlingen er velfungerende og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier.

 

Magasinsårbarhed              

Grundvandsmagasinet vurderes til at være ikke sårbart.

 

Kalkmagasinet er overlejret af 5 meter moræneler og ialt 25 meter smeltevandsler. Grundvandsmagasinet er spændt.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Risikoen for forurening af kildepladsen vurderes til at være høj. Boringen er placeret bynært, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er vurderet til nogenlunde høj. Der er tilslutning til nødgenerator, delvis nødforsyning samt rentvandsbeholder.

 

Der er dog kun en boring. Den nuværende nødforsyning har ikke tilstrækkelig kapacitet.

 

Forsyningsevnen er 1,4, hvilket er tilstrækkeligt højt.

 

Der er endnu ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 59.262

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

68.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

 • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
 • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
 • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

 • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere en ny boring på en ny kildeplads indenfor OSD-område Ørsted, eventuelt fælles med Ørsted og Voer vandværker.
 • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til Voer Vandværk.
 • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
 • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
 • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
 • I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Udby og Udbyhøj vandværker.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

 • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med øvrige vandværker, herunder Udby, Udbyhøj, St. Sjørup Strands og Ørsted vandværker, er planen ikke til hinder for dette.
 • I planperioden kan vandværket blive pålagt forsyningsforpligtelser til Udby og Udbyhøj vandværker.