Homå Vandværk

Homå Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.380
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.
Grundvandet er påvirket af nedvaskning af nitrat fra terrænoverfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandkvaliteten er generelt tilfredsstillende.

 

Magasinsårbarhed            

Boring 71.380
Det vurderes, at grundvandsmagasinet er ubeskyttet og sårbart, da det beskyttende lerlag ikke er tilstrækkeligt tykt (< 15 meter).

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Risikoen for forurening af kildepladsen vurderes til at være høj.

 

Boringen er placeret bynært, hvorfor der er en potentiel forureningsrisiko fra forskellige typer af punktkilder samt en uhensigtsmæssig privat anvendelse af pesticider.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket har en passende stor rentvandsbeholder, men kun 1 boring og ingen nødforsyning. Vandværket har nødgenerator. Det vurderes på denne baggrund, at vandværket har en lav forsyningssikkerhed.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,3, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.380

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

30.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning).
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Homå Vandværk ønsker en sammenlægning med GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning), er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.