Kastbjerg Vandværk

Kastbjerg Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag " Tlstandsrapport og stauts".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.190
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i den seneste råvandsanalyse.

 

Boring 71.191

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer vand, der overholder kvalitetskravene.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.190
Boreprofilen er ukendt, men magasinet vurderes at være ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 71.191

Boreprofilen er ukendt, men magasinet vurderes at være ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret bynært.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed    og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Det har to boringer på hver sin kildeplads, der kan forsyne borgerne fra hvert sit vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 4,2, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.190

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.191

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk, Skindbjergvej 17 A

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk, Skindbjergvej 17 B

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

7.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Grenaa & Anholt Vandforsyning.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Kastbjerg Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med GAV (Grenaa & Anholt Vandforsyning) om evt. sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.