Lystrup Strands Vandværk

Lystrup Strands Vandværk er et vandselskab. Vandværket er tidligere offentligt og drives af AquaDjurs A/S. Vandværket tilhører i planen kategorien "primært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boringerne 60.39 og 60.92
Råvandet er rent og af god kvalitet.

Vandtypen er bestemt til vandtype D, og er ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Boring 60.40

Boringen er kun 19 meter dyb, og indvinder vand uden indhold af ilt, og moderat indhold af nitrat.

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B og vurderes til at have kontakt til terrænoverfladen og er påvirket af nitrat.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen består af afblæsning og dobbelt filtrering. Den er velfungerende og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier.

 

Magasinsårbarhed

Boringerne 60.39 og 60.92
Grundvandsmagasinet er overlejret af betydelige mægtigheder af ler og grundvandet er spændt.

Dette sandmagasin vurderes som beskyttet og ikke sårbart.

 

Boring 60.40

Boringen indvinder fra et øvre sandmagasin, der vurderes at være dårligt beskyttet og sårbart for udvaskning fra overfladen.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne 60.39 og 60.40

Er beliggende på samme kildeplads ved vandværket.

 

Boring 60.92

Er beliggende på en sydligere kildeplads.

 

De to kildepladser er ikke placeret bynært, og det vurderes, at der er lav risiko for forurening fra udefrakommende påvirkninger.

 

Kildepladserne er beliggende i  Særligt Drikkevandsområde, hvorfor der er grunstige muligheder for fremtidig grundvandsbeskyttelse.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj, idet der er flere kildepladser, en stor rentvandsbeholder og flere parallelle pumpelinier.

 

Forsyningsevnen er 1,3, hvilket er netop tilstrækkeligt.

Der er dog ikke nødforbindelse til andre vandværker.

Der er driftsovervågning med alarmer hele døgnet.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 60.92

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 60.39

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 60.40

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

29. december 2023

120.000 m3/år (under revision)

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Undersøge muligheden for at etablere yderligere gensidig forsyningssikkerhed gennem nødforbindelse til Nørager Vandværk.
  • Undersøge muligheden for at etablere en ny boring på den nordlige kildeplads til erstatning af de aldrende boringer 60.39 og 60.40.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • I planperioden kan vandvæket blive pålagt yderligere forsyningsforpligtelser til nabovandværker, hvis der opstår behov.
  • Såfremt vandværket (AquaDjurs) ønsker at etablere nærmere samarbejde med øvrige omkringliggende vandværker, herunder Hevring, Vivild og Skovgårde vandværker, er planen ikke til hinder for dette.