Ring Vandværk

Ring Vandværk et et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport. og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 69.616
Råvandet er rent og af god kvalitet.

Vandtypen er bestemt til vandtype C og vurderes til ikke at være påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er ny og velfungerende, og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier. Der er dog fundet forhøjet mangan, hvilket tilskrives indkøring af nyt filter.

 

Magasinsårbarhed          

Grundvandsmagasinet vurders som beskyttet og ikke sårbart.

Kalkmagasinet er overlejret af tykke aflejringer af moræneler.

Grundvandsmagasinet er spændt og velbeskyttet.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er hensigtsmæssigt placeret i det åbne land, og det vurderes, at der er lav risiko for forurening fra udefrakommende kilder.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er relativt lav, idet der kun er en boring, en pumpe og ingen rentvandsbeholder. Anlægget incl. boring er dog helt nyt.

 

Forsyningsevnen er 1,9, hvilket er passende højt.

Der er ikke driftsovervågning med alarm.

Der er ikke nødforbindelse til andre vandværker.

 

Vurdering af anlæg

Boring 69.616

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

20. maj 2039

12.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til evt. Øster Alling eller Auning vandværker.
  • Der skal etableres drifts- og adgangsalarm grundet vandværkets afsides beliggenhed.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med øvrige vandværker, herunder Auning og Øster Alling vandværker, er planen ikke til hinder for dette.