Selkær Mølle Vandværk

Selkær Mølle Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status" og tilsyn af 13. december 2011.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.291
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.
Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.355

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.

Grundvandet vurderes at være påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer som hovedregel vand af en tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.291
Der er ingen beskyttende lerlag, og magasinet er derfor ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 71.355

Der er ca. 15 meter ler. Magasinet vurderes umiddelbart at være sårbart, men nærmere analyser kan vise, at det ikke er tilfældet.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret i skov / åben land.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværket har to boringer og rentvandsbeholder, men ingen nødforbindelse til andet vandværk.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1, hvilket er i underkanten til det nuværende behov.

 

Vandværket har en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.291

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - acceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 71.355

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - acceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

15.500 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Glesborg Vandværk.
  • Udarbejde en plan for, hvorledes det håndteres, hvis vandkvaliteten i boring 71.291 forringes væsentligt.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.