Søby Vandværk

Søby Vandværk tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 70.420
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.
Grundvandet er ikke påvirket af nedvaskning af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke fundet pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket har periodevis problemer med fluoridoverskridelser og for lavt iltindhold.

 

Magasinsårbarhed            

Boring 70.420
Vurderet ud fra jordlagsbeskrivelsen af vandværket er grundvandsmagasinet beskyttet og ikke sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret udenfor bymæssig bebyggelse, men tæt på offentlig vej. Et skarpt vejsving det pågældende sted øger risikoen for en udefrakommende forureningspåvirkning.

 

Forureningsrisikoen vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Vandværket vurderes at have uacceptabel lav forsyningssikkerhed. Vandværket har kun en boring, ingen rentvandsbeholder og ingen nødforbindelse til andet vandværk. Vandværket har nødgenerator.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,8, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Der forefindes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.409

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

18. august 2017

4.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere forbedret iltning af råvandet, så det behandlede vand kan overholde kvalitetskravene.
  • Undersøge hvordan det høje fluoridindhold kan nedbringes. En mulighed kunne måske være at afkorte boringen, så det fluoridholdige vand ikke pumpes op.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Trustrup-Lyngby Vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse, således den eksisterende indvinding kan lovliggøres.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Søby Vandværk ønsker en sammenlægning med Trustrup-Lyngby Vandværk, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.