Stokkebro Vandværk

Stokkebro Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 60.10
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer generelt vand af en tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 60.10
Magasinet vurderes at være ubeskyttet og sårbart, men vurderingsgrundlaget er mangelfuldt.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret bynært. Da vandværket kun har en boring, er vandværket meget følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj.

 

Teknisk forsyningssikkerhed    og -evne

Vandværket vurderes at have høj forsyningssikkerhed. Det har nødforbindelse til Gjerrild Vandværk, der kan forsyne 100%.

 

Forsyningsevnen kan ikke beregnes på grund af mangelfulde data, men vurderes at være tilstrækkelig.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 61.10

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - uacceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

8. januar 2028

30.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Stokkebro Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Gjerrild Vandværk eller Gjerrild Nordstrands Vandværk om en sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.