Store Sjørup Strands Vandværk

Store Sjørup Strands Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boringerne 59.163 og 59.344
Råvandet er rent og af god kvalitet.

Vandtypen er bestemt til vandtype D, og er ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

Råvandet er stærkt reduceret og med indhold af methan og svovlbrinte.

Der er et naturligt forhøjet indhold af fosfor og arsen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen med afblæsning og dobbelt filtrering er velfungerende, og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier. Indholdet af fosfor og arsen reduceres tillige væsentligt ved filtreringen.

 

Magasinsårbarhed            

Grundvandsmagasinet vurderes som velbeskyttet og ikke sårbart. Sand- og grusmagasinet er overlejret af mere end 40 meter ler, og grundvandsspejlet er spændt.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

De to boringer er hensigtsmæssigt placeret i det åbne land, hvor der er lav risiko for forurening fra udefra kommende påvirkninger.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj, idet der er flere boringer og en stor rentvandsbeholder og flere pumpelinier.

 

Forsyningsevnen er 1,8, hvilket er passende høj.

Der er ikke driftsovervågning med alarmer.

En nødforbindelse til Hevring Vandværks forsyningsnet er under etablering.

 

Vandværket har en beredskabsplan, som løbende  opdateres.

 

Vurdering af anlæg

Boring 59.163

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 59.344

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

05. juni 2026

30.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Den projekterede nødforbindelse til Hevring Vandværk forudsættes etableret umiddelbart.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med øvrige vandværker, herunder Ørsted, Hevring og Holbæk vandværker, er planen ikke til hinder for dette.