Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status" og tilsyn af 27. marts 2012.

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.460
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der har været konstateret BAM i råvandet, men det blev ikke genfundet i den seneste analyse.

 

Boring 71.761

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Der er generelt for lidt ilt i det vand, der bliver leveret fra vandværket.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.460
Der er mindre end 5 meter ler, og magasinet er derfor ubeskyttet og sårbart.

 

Boring 71.761

Der er mindre end 5 meter ler, og magasinet er derfor ubeskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er placeret i landzone på hver sin kildeplads.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde. Vandværet har to boringer, og rentvandsbeholder, der rummer et døgns forbrug af vand. Der er ingen nødforbindelse.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,5, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har ingen beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.460

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 70.463

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

9. januar 2020

78.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Etablere iltning af råvandet, så det kan overholde kvalitetskravene, inden det pumpes ud til forbrugerne.
  • Undersøge muligheden for at etablere en ny kildeplads, da de eksisterende kildepladser er dårligt beskyttede og påvirket af nitrat eller undersøge muligheden for forsyning fra andet vandværk.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risiko for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Grenaa & Anholt Vandvorsyning.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Grenaa & Anholt Vandforsyning om en sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.