AquaDjurs - Tøjstrupvejens Vandværk

Tøjstrupvejens Vandværk er et vandselskab. Vandværket er tidligere offentligt og drives af AquaDjurs A/S. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 69.214
Råvandet er rent og af god kvalitet.

Vandtypen er bestemt til vandtype C.

Det vurderes, at råvandet ikke er påvirket af udvaskning af nitrat fra overfladen.

Vandet er reduceret og indeholder ammonium og spor af sulfid.

 

Boring 69.524

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Det vurderes, at råvandet ikke er påvirket af udvaskning af nitrat fra overfladen.

Vandet er reduceret og indeholder ammonium og spor af sulfid.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er normalt velfungerende, og det behandlede vand overholder drikkevandskriterierne. Der er dog lejlighedsvis fundet spor af nitrit og ammonium.

 

Magasinsårbarhed          

Grundvandsmagasinet vurderes som velbeskyttet og ikke sårbart. Kalk- og sandmagasinet er overlejret af lerlag af betydelig mægtighed. Grundvandsspejlet er spændt.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

De 2 boringer er placeret bynært, hvorfor der er potentiel forureningsrisiko fra udefrakommende påvirkninger som punktkilder eller privat pesticidanvendelse.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er høj, idet der er en stor rentvandsbeholder og flere pumpelinier.

 

Forsyningsevnen er 1,3 - 1,6, hvilket er passende høj.

Der er driftsovervågning med alarmer hele døgnet.

Der er dog endnu ikke nødforbindelse til andre vandværker.

 

Der findes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boringerne 69.214 og 69.524

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

70.000 m3/år (under revision)

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelser til evt. Ørsted, Auning eller Fausing vandværker.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med øvrige vandværker, herunder Gjesing eller Vivild vandværker, er planen ikke til hinder for dette.