Tørslev Vandværk

Tørslev Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport. og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 59.309
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C, hvilket er en svagt reduceret vandtype.
Der er konstateret et stigende indhold af sulfat, hvilket viser, at vandet er påvirket af nitratudvaskning fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er velfungerende, og det behandlede vand overholder normalt alle drikkevandskriterier. Der er ved enkelte lejligheder konstateret afvigende farve og forhøjet turbiditet, hvilket tilskrives ureglemæssigheder ved filterets drift.

 

Magasinsårbarhed                 

Der er ikke beskrevet jordlag fra vandværkets boring.

Grundvandsmagasinet vurderes dog som dårligt beskyttet og sårbart ud fra vandkvaliteten og beskrevne jordlag fra omkringliggende boringer.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret bynært, hvorfor der er potentiel forureningsrisiko fra puntkilder eller privat pesticidanvendelse.

 

Teknisk forsyningssikkerhed  og -evne

Forsyningssikkerheden er uacceptabel lav, idet der kun er en boring, en pumpe og ingen rentvandsbeholder.

 

Forsyningsevnen er 2,2, hvilket er passende høj.

Der er ikke driftsovervågning med alarmer.

Der er ikke nødforbindelse til andre vandværker.

 

Der findes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 59.309

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - nogenlunde

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - uacceptabel

Maskinel tilstand - nogenlunde

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

15.200 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Ørsted Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med Ørsted Vandværki om evt. sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.