Trustrup-Lyngby Vandværk

Trustrup-Lyngby Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.339
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.
Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.766

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 81.46

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.

Grundvandet kan være påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 81.58

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.

Grundvandet kan være påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 81.174

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype D.

Grundvandet er ikke påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Trustrup-Lyngby Vandværk leverer vand af en tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed             

Boring 71.399
Lerlagets tykkelse er usikker, men er oplyst til mere end 15 meter. Som udgangspunkt er magasinet derfor ikke sårbart overfor direkte nedsivning.

 

Boring 71.766

Der er mindre end 15 meter ler, og magasinet er derfor sårbart overfor direkte nedsivning.

 

Boring 81.46

Der er ikke oplysninger om boreprofilet, og det er derfor ikke muligt at vurdere magasinsårbarheden.

 

Boring 81.58

Der er upræcise oplysninger om boreprofilet, og det er derfor ikke muligt at vurdere magasinsårbarheden.

 

Boring 81.174

Magasinet er overlejret af 48 meter ler. Magasinet er derfor ikke sårbart overfor direkte nedsivning.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne 71.339 og 71.766 er placeret på mark udenfor Lyngby.

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger af disse boringer vurderes at være lav.

 

Boringerne 81.46 og 81.58 er placeret på kildeplads midt i Trustrup.

Forureningsrisikoen fra udefrekommende påvirkninger vurderes at være høj.

 

Boring 81.174 er placeret på kildeplads i landzone.

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er særdeles høj. Trustrup-Lyngby Vandværk har fem aktive boringer beliggende på tre kildepladser, to indbyrdes forbundne vandværker med hvert sit behandlingsanlæg og hver sin rentvandsbeholder.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 1,6 på værket i Lyngby og 1,2 for værket i Trustrup, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vandværket har en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.339

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - uacceptabel

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 71.766

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 81.46

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 81.58

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Boring 81.174

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværksbygning Lyngby

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværksbygning Trustrup

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

Trustrup

31. december 2012

111.000 m3/år

 

Lyngby

31. december 2012

50.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Undersøge muligheden for en alternativ kildeplads, eventuelt udbygning af kildepladsen i Hallendrup.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.