AquaDjurs - Vandværk

Udbyhøj Vandværk er et vandselskab. Vandværket er tidligere offentligt og drives af AquaDjurs A/S. Vandværket tilhører i planen kategorien "øvrige vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og stauts".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 59.165
Råvandet, som indvindes fra et sandmagasin, er rent og af god kvalitet, men vanskeligt at vandbehandle.

Vandtypen er bestemt til vandtype D, hvilket viser, at vandet ikke er påvirket af nitratudvaskning fra overfladen.

Der er højt indhold af jern, mangan og ammonium, og et varierende indhold af klorid.

 

Boring 59.166

Råvandet, som indvindes fra et sandmagasin, er rent og af god kvalitet, men meget vanskeligt at vandbehandle. Vandtypen er bestemt til vandtype D, hvilket viser, at vandet er påvirket af nitratudvaskning fra overfladen.

Der er meget højt indhold af jern, meget mangan, ammonium og sulfid, samt et forhøjet og svagt stignende indhold af klorid og natrium.

Boringen er ikke i daglig drift.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er krævende, og det behandlede vand overholder generelt drikkevandskriterierne. Der er ved enkelte lejligheder konstateret indhold af jern, mangan, ammonium, nitrit og farve/turbiditet, hvilket kan tilskrives uregelmæssigheder ved filterets drift samt forskelle i de to boringers vandkvalitet.

 

Magasinsårbarhed                  

Grundvandsmagasinet må vurderes som sårbart, idet der er fundet begrænsede lertykkelser. Grus- og sandmagasinet er overvejende overlejret af sand med enkelte lag af ler, formentlig moræneler. Grundvandsmagasinet er spændt og vandkvaliteten peger i retning af nogen beskyttelse. Grundvandsspejlet er dog afsænket til under havniveau, og der vil være risiko for optrængning af saltvand, hvilket begrænser mulighederne for større udnyttelse.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringerne er hensigtsmæssigt placeret i det åbne land, og beskyttet af bevoksning. Det vurderes, at der er en lav risiko for forurening fra udefrakommende kilder.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er nogenlunde høj, idet der er flere boringer, en vandreserve i reaktionsbassin og rentvandsbeholder.

 

Forsyningsevnen er 1,9, hvilket er tilstrækkelig høj.

Der er driftsovervågning med alarmer.

Der er ikke nødforbindelse til andre vandværker.

 

Der findes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 59.165

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 59.166

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - nogenlunde god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

40.000 m3/år (under revision)

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde en handlingsplan for, hvorledes vandværkets forbrugere vedvarende sikres en tilfredsstillende vandkvalitet, f.eks. ved sammenlægning med andet vandværk.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Holbæk via Udby Vandværk.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde med Udby eller Holbæk vandværker om evt. sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.
  • Et vandværk i kategorien "øvrige vandværker" kan ikke forvente at få tilladelse efter vandforsyningslovens § 21 til at foretage væsentlige investeringer i anlægget med mindre en samfundsøkonomisk redegørelse/beregning retfærdiggør det.