Veggerslev Vandværk

Veggerslev Vandværk tilhører i planen kategorien "sekundære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.347
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype C.
Grundvandet vurderes at være påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer generelt vand af god kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.347

Der er 12 meter moræneler, og magasinet er derfor sårbart.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er placeret bynært. Da vandværket kun har en boring, er vandværket meget følsom overfor en forurening af kildepladsen.

 

Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være høj

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er lav. Vandværket har en boring og ingen nødforsyning. Der er rentvandsbeholder med god kapacitet.

 

Forsyningsevnen er beregnet til 2,7, hvilket er tilfredsstillende til det nuværende behov.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.347

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - acceptabel

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god (nogenlunde)

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god (acceptabel)

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

10. december 2021

9.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Etablere yderligere forsyningssikkerhed. Dette kan ske ved etablering af nødforbindelse til Rimsø-Emmelev Vandværk, Thorsø-Vildby-Karlby Vandværk eller Grenaa & Anholt Vandforsyning.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
  • Etablering af overjordisk råvandsstaion for at sikre muligheden for at udbedre skader i tørbrønden.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt Veggerslev Vandværk ønsker at etablere et nærmere samarbejde med Rimsø-Emmelev Vandværk, Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk eller Grenaa & Anholt Vandforsyning om en sammenlægning af vandværkerne, er planen ikke til hinder for dette.