GAV - Vejlby Vandværk

Vejlby Vandværk tilhører i planen kategorien "primære vandværker".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status" og tilsyn af 30. januar 2012.

Vandkvalitet - råvand

Boring 71.393
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.394
Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype A.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er konstateret BAM i råvandet.

 

Boring 71.443

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Boring 71.448

Råvandet fra boringen er bestemt til vandtype B.

Grundvandet er påvirket af nitrat fra terrænoverfladen.

Der er ikke konstateret pesticider i råvandet.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandværket leverer generelt vand af tilfredsstillende kvalitet.

 

Magasinsårbarhed

Boring 71.393

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.394

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.443

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Boring 71.448

Grundvandsmagasinet er ringe beskyttet og sårbart.

 

Vurdering af forurenings-risiko for kildepladser

Boringerne er spredt placeret i landzone. Forureningsrisikoen fra udefrakommende påvirkninger vurderes at være lav.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er særdeles høj. Kildepladsen har 4 boringer og rentvandsbeholder. Derudover har Grenaa & Anholt Vandforsyning yderligere 2 kildepladser til forsyning af vandværkets forbrugere.

 

Forsyningsevnen er ikke beregnet.

 

Der forefindes en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 71.393

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.394

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.443

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Boring 71.448

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - særdeles god

Maskinel tilstand - særdeles god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

743.000 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal overveje og undersøge muligheden for at finde en alternativ kildeplads indenfor OSD.
  • Udarbejde procedure for inspektion af rentvandsbeholder. Der anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Bemærkninger

  • I planperioden kan Grenaa & Anholt Vandforsyning blive pålagt at medvirke til at etablere nødforsyninger til Ginnerup Vandværk, Kastbjerg Vandværk, Allelev Vandværk, Homå Vandværk, Ålsrode Vandværk, Kristiansminde II Vest Vandværk og Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk.