Vester Alling Vandværk

Vester Alling Vandværk er et privat alment vandværk. Vandværket tilhører i planen kategorien "sekundært vandværk".

Status - jævnfør bilag "Tilstandsrapport og status".

 

Vandkvalitet - råvand

Boring 69.441
Råvandet er rent og af god kvalitet. Vandtypen er bestemt til vandtype D, og er ikke påvirket af nitrat fra overfladen.

 

Vandkvalitet - behandlet vand

Vandbehandlingen er velfungerende, og det behandlede vand overholder alle drikkevandskriterier.

 

Magasinsårbarhed               

Grundvandsmagasinet vurderes som ubeskyttet og sårbart.

Kalkmagasinet er overlejret af smeltevandssand med et par tynde indslag af ler. Grundvandsmagasinet er frit.

 

Vurdering af forurenings-
risiko for kildepladser

Boringen er ikke placeret bynært, men højtliggende i det åbne land. Det vurderes, at boringen er hensigtsmæssigt placeret. Der er behov for, at der afhegnes et beskyttelsesområde for at begrænse risikoen for forurening fra udefrakommende påvirkninger.

 

Teknisk forsyningssikkerhed og -evne

Forsyningssikkerheden er utilfredsstillende lav, idet der kun er en boring, ingen rentvandsbeholder eller flere pumpelinier.

 

Forsyningsevnen er 2,1, hvilket er passende høj.

Der er ikke driftsovervågning med alarm.

Der er ikke nødforbindelse til andre vandværker.

 

Der findes ikke en beredskabsplan.

 

Vurdering af anlæg

Boring 69.441

Bygningsmæssig tilstand - nogenlunde god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Vandværk

Bygningsmæssig tilstand - god

Maskinel tilstand - god

Teknisk-hygiejnisk tilstand - god

 

Forsyningsområde

Se kortbilag

 

Tilladelse - udløbsdato

Tilladelse - størrelse

31. december 2012

6.500 m3/år

 

 

Plan

I planperioden skal alle vandværker gennemføre følgende aktiviteter:

  • Senest i 2013 skal alle almene vandværker have et takstblad, som er udarbejdet efter principperne beskrevet i bilag 4.8 Regulativ og takstblade.
  • Senest i 2014 skal alle vandværker have udarbejdet en ajourført beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen (se bilag 4.11).
  • Det anbefales kraftigt, at der etableres drifts- og adgangsalarm på boringer og bygninger.

Herudover skal vandværket gennemføre følgende aktiviteter:

  • Vandværket skal undersøge muligheden for at etablere nødforbindelse til evt. Øster Alling, Fløjstrup eller Lime vandværker.
  • Indgive ansøgning om fornyet indvindingstilladelse.
  • Udarbejde procedurer for den daglige drift og vedligehold af vandforsyningen samt procedure for håndværksmæssigt arbejde på vandforsyningen, med det formål at minimere/forebygge risikoen for forurening.

For nærmere præcisering henvises til tidsfølgeplanen.

 

Alternativ plan

  • Såfremt vandværket ønsker at etablere nærmere samarbejde eller sammenlægning med øvrige vandværker, herunder Øster Alling, Lime eller Fløjstrup vandværker, er planen ikke til hinder for dette.